BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. június 25. szombat   ·   2021/2022 II. félév 20. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Ügyintézési tudnivalók

KTH Ügyintézés

 

Hogyan kérhető

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikor kell SZEMÉLYESEN bejönni a KTH-ba? | [vissza]

Csak személyesen intézhető ügyek:

 • Diákigazolvány

  • érvényesítés;

  • az "ideiglenes igazolvány" helyetti "igazolás" átvétele;

  • végleges igazolvány átvétele és érvényesítése

Személyes adattal kapcsolatos bejelentés

 • Igazolás "hozott" űrlapra
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás

 • okmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névváltozás)

 • Valaminek az átvétele:

  • igazolás;

  • leckekönyv (ha megszűnt a hallgatói jogviszony)

 • Neptun jelszócsere

Kérjük, ha olyan kérdése van, amely egyéni, személyes jellegű (pl. beadott egy kérvényt, amire hosszú ideje nem kapott választ) írjon e-mail címünkre.

Mit kell tudni a leckekönyvek kezeléséről? | [vissza]

 

A hallgatók valamennyi eredményéről a tanszéken egy papír alapú nyilvántartást kell vezetni, és megőrizni. Az aláírások és (fél)évközi jegyek dokumentálására a kurzusnévsor, a vizsgaeredmények dokumentálására a vizsgalap, vagy más, annak megfelelő adattartalmú papír alapú bizonylat szolgál. E dokumentum alapján a tanszék köteles a korábban is érvényes határidővel beírni az eredményt a Neptunba. A határidő aláírásnál és félévközi jegynél a szorgalmi időszakot követő első hét utolsó munkanapja, illetve pótlás esetén a késve beadott feladat, illetve a pót zárthelyi értékelését követő második nap. Vizsgánál a határidő a megszerzést, illetve a kihirdetést követő második munkanap vége, de ez nem eshet a vizsgaidőszak utolsó napja utánra.

A hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatalban -- amennyiben ezt igénylik, -- kikérhetnek egy ún. igazoló lapot, amely megfelel a leckekönyv adott féléves oldalainak. A saját biztonságuk érdekében erre az oktatókkal rávezettethetik az eredményeiket. Szóbeli vizsgán az eredményt a vizsgalapra és az igazolólapra (ha a hallgatónál van) azonnal ráírja az oktató, és szignálja. Félévközi jegynél, aláírásnál, írásbeli vizsgánál pedig a tanszékvezető köteles gondoskodni arról, hogy az igazoló lap leadását követő második munkanap végéig beírják, vagy megjelölhet hetente egy napot, amikor a 12 óráig leadott igazolólapokra a jegyet a következő munkanap 8 óráig beírják. A tanszék a következő félév regisztrációs hete után nem köteles a jegybeírásra. Az igazolólapot a hallgató megőrzi, nem adja le a félév végén a hivatalban. Az igazolólap, mivel nincs hitelesítve leckekönyv-kivonatként nem használható fel. A hallgatók a tanulmányi eredmények megállapítása után félévente egy leckekönyv-kivonatot igényelhetnek térítési díj nélkül.

Ha a tanszék késlekedik az eredmények Neptunba vitelével, vagy hibás eredményt írt be (pl. többször is beírta az elégtelent, nem megfelelő dátumsorrendben írta be az eredményeket, nem helyes osztályzatot írt be stb.), akkor ezt a hallgatók még időben, a vizsgaidőszakban a tanszéken jelezzék. A vizsgaidőszakot követő héten a KTH munkatársai a Neptunba írt eredmények alapján elvégzik az átlagolást, ekkor a megszerzett kreditek száma és a tanulmányi átlagok megjelennek.

A hallgatók a második oktatási hét végéig térítésmentesen (ezt követően díj fizetése ellenében) kifogással élhetnek a KTH-ban a Neptunba beírt bejegyzésekkel szemben. Erre elektronikusan, a Neptun rendszerben leadott kérvényen van lehetőség. A felszólalásoknál szükség lehet az oktatóval aláíratott igazolólapra. Az ösztöndíjak szempontjából jogvesztő határidő a második ösztöndíj-kifizetést követő 14. nap.

Milyen menü pontok vannak az ügyfélhívón? | [vissza]

A KTH-ban az aulában kettő, a folyosón egy ügyfélhívó található. Az érintőképernyős készülékek menü rendszere több szintű, a magyar nyelv kiválasztása után az alábbi menük pontok vannak:

 • Diákigazolvány érvényesítés (matrica)
 • Diákigazolvány ügyintézés és átvétel
 • Okelvél ügyek végzetteknek (pl. oklevél átvétel)
 • Diákhitel
 • Általános ügyintézés

Jelenleg sorszám nélkül, az aulában lévő munkahelyen vehető át

 • a hallgatói jogviszony igazolás az aktuális félévről;
 • igazolás a sikeres záróvizsgáról;
 • igazolás "hozott" nyomtatványra az aktuális félévről;
 • megrendelt igazolás (pl. különleges, diákigazolvány helyetti stb.);
 • megrendelt irat (pl. leckekönyv másolat stb.)
 • oklevél ügyek végzetteknek (pl. oklevél átvétel)

 

Hogyan jelenthetem be az adataim megváltozását? | [vissza]


Adatváltozás bejelentésére a Neptun használható. Abban az esetben, ha olyan adat változik, amelyről anyakönyvi kivonatat is készül (pl. név változás), akkor az eredeti okmányt be kell mutatni a KTH-ban.

Bankszámla szám változtatásnál kérjük ügyeljen arra, hogy a "régi" számlája ne szűnjön meg azonnal az új létrehozásakor, mivel a Neptun pénzügyi műveleteinél (pl. ösztöndíj kifizetés) gondot okozhat a "nem létező" számlaszám. (A "régi" számlaszám a Neptunból nem törölhető, ha már történt rá kifizetés)

TAJ kártya ügyintézése, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság? | [vissza]

 

Magyarországi lakcímmel rendelkező hallgatók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK) igényelhetnek TAJ kártyát.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező hallgató, aki

 • Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesül vagy,
 • viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytat vagy,
 • miniszteri ösztöndíjas ellátásban részesül vagy,
 • nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár vagy,
 • magyar állami ösztöndíjas képzésben, nappali rendszerű oktatás keretében részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik

jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

Az a hallgató, aki nemzetközi biztosítási okmánnyal rendelkezik, annak alapján részesül egészségügyi ellátásban, így magyarországi TAJ számot nem kell (és nem is lehet) igényelnie.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező hallgatóknak TAJ kártya igényléshez általános jogviszonyigazolást szükséges, valamint fontos, hogy személyes adataik és okmányaik megfelelően rögzítésre kerüljenek a Neptun rendszerben.

Adatok: név, anyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság, cím adatok (lakcím, tartózkodási cím)

Okmányok: Személyazonosító igazolvány/Útlevél,

amennyiben rendelkezik vele: Magyar Igazolvány, vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány, Tartózkodási vagy Letelepedési Engedély

(Ellenőrizhető, rögzíthető: itt)

Az egyetem által kiadott általános hallgatói jogviszonyigazolás, a Neptunban leadott 027 Igazolások kérése kérvényben, vagy személyesen az ügyfélfogadáson kérhető.

A 2019. évi CXXII. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény 22.§ (1) ie) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultság csak a sikeres TAJ szám igénylése, és annak a tanulmányi rendszerben történő rögzítése, valamint a megfelelő tanulmányi jogviszony FIR jelentése után válik érvényessé.

Azok a hallgatók, akiknek jogviszonyát a Hivatal annak ellenére, hogy a 2019 évi CXXII. Tbj. 22.§ (1) ie) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, nem, vagy nem a megfelelő időszakra jelentette az OEP felé, jogosultságukat a hallgatói jogviszonyukról kiállított igazolás vagy a diákigazolvány bemutatásával okirati bizonyítási eljárást kezdeményezve igazolhatják az egészségbiztosító szerv felé mindaddig, ameddig a Hivatal a kérdéses jogosultság jelentését nem pótolja (2019 évi CXXII. Tbj 69. § (1) – (4))
Okirati bizonyítási eljárás

 

Milyen adatokat tartalmaz a hallgatói jogviszony igazolás? | [vissza]

A jogviszony igazolás az alábbiakat tartalmazza:

 • a személyes adatokat:tanév, (aktuális) félév (első-utolsó hónap),

  • név, születési név,

  • születési hely, idő,

  • anyja neve,

  • lakhely,

  • hallgatói azonosító,

 • tanév, (aktuális) félév (első-utolsó hónap),

 • státusz (aktív vagy passzív),

 • a jogviszony létrejötte,

 • a jogviszony megszűnésének becsült időpontja,

 • a BME-n mely képzéseken folytat tanulmányokat

 

Milyen határidővel kérhető tárgybefogadás? | [vissza]

Tárgybefogadással kapcsolatos határidők (a Tanulmányi Ügyrend 100. pontja alapján)

A tantárgybefogadási kérelem (KKB) döntést NEM igényel beadási határidő
aa. a BME-n más szakon, vagy azonos szakon korábban azonos kódon teljesítette reg.hét utolsó napja
ab. a BME-n más szakon, vagy azonos szakon korábban nem azonos kódon teljesítette, de szerepel a tárgyekvivalencia táblázatban reg. hét utolsó napja
ac. nem a BME-n teljesítette, de szerepel a tárgyekvivalencia táblázatban reg.hét utolsó napja
A tantárgybefogadási kérelem (KKB) dontést igényel
ba. a helyettesítő, vagy szabadon választható tárgyat az adott képzésre történő beiratkozását megelőzően teljesítette a beiratkozás napja előtti 14. nap
bb. a helyettesítő tárgyat a jelenlegi képzésének ideje alatt, párhuzamos képzésben, vagy vendéghallgatóként, de NEM részképzésben már teljesítette és ráépülő tárgyat kíván felvenni az adott félévben a ráépülő tárgy tervezett felvételének félévét megelőző 14. nap
bc a helyettesítő tárgyat a jelenlegi képzésének ideje alatt, párhuzamos képzésben, vagy vendéghallgatóként, de NEM részképzésben már teljesítette és NEM kíván ráépülő tárgyat felvenni az adott félévben a reg. hetet követő hét utolsó munkanapja
bd a helyettesítő tárgyként befogadtatni kívánt tárgyat még nem teljesítette, az adott félévben máshol, de nem részképzésben kívánja teljesíteni és az ösztöndíjindexébe szeretné beszámíttatni, azaz a tárgy előzetes befogadtatását kéri a tárgy tervezett felvételének félévét megelőző szorgalmi időszak utolsó napja
be részképzési kérelem részeként előzetes tantárgy befogadtatást kér a részképzési kérelem benyújtásakor
bf az engedélyezett részképzésben teljesített tárgy befogadtatását kéri a részképzés befejezés, ill. a tárgy eredményének megérkezése után 1 héten belül


Az egyes kérvényekhez csatolandó dokumentumok NEM BME-s tárgy teljesítés esetén:

 • leckekönyv fénymásolat,

 • vagy leckekönyv-kivonat,

 • vagy kreditigazolás

 • tantárgyprogram,

 • valamennyi b, típusú kérelem beadásakor az elfogadtatni kívánt tárgy felelősének véleménye

 

Milyen adatok találhatók a Neptunban az "extra mezők"-ben? | [vissza]

A Neptunban megnézhetők a Tanulmányok >> Tanulmányi átlagok menüben a megfelelő félév előtti ’+’ kinyitásával azok az "Extra mezők", amik a félév átlagolásakor számítódnak és töltődnek. (Az átlagolás általában a félév lezárása után történik, egy-egy jegy beírása után nem, mivel nem automatikus. Az Ex1 … Ex4 és Ex6, Ex7 mezők az átlagolásnál kerülnek feltöltésre, a többi időszakonként egyéb lekérdezések és számítások eredményeképpen.) 

 • Ex1: ut_félév_telj_kredit: (ez az ösztöndíj indexbe beszámító teljesített kreditek száma, ami az alapja az ösztöndíjindexnek, teljesítményindexnek, korrigált kreditindexnek, …)
 • Ex2: út_2 félév telj_kredit: (mint az előző, de az utolsó két aktív félévét összesíti, ezzel számol pl. az összesített korrigált kreditindex, ezek is csak az ösztöndíjindexbe beszámító kreditek)
 • Ex3: EPK zárószig_átlag: (csak az EPK Karon, a zárószigorlatok átlaga, amit a diploma minősítéshez használunk)
 • Ex4: Szig_átlag: (azoknál a hallgatóknál fontos, ahol a diploma minősítés tartalmazza a szigorlati eredményeik átlagát)
 • Ex5: Első tárgyfelv_kredit (2012.9.1. óta): (a 110%-os különeljárási díjhoz használjuk, a köt/kötvál. kreditek becslése alapján töltjük, és ha a hallgató nyilatkozik, hogy ténylegesen mennyi, akkor az alapján, a KTB ellenőrzését követően felülírjuk)
 • Ex6: max 1-es vizsga db (2012.9.1. óta egy tárgyból): a 6 elégtelen miatti elbocsátáshoz információ a hallgatóknak – hogy mennyi az adott félévig a legtöbb egyesük egy adott tárgyból)
 • Ex7: nyelvi köv.teljesítve: (0 - ha nincs meg a kimeneti követelmények szerinti nyelvvizsga, vagyis nem kaphat diplomát, hacsak nincs felmentése, 1 - ha kaphat)
 • Ex8: telj_index x 100: (a hallgató teljesítményindexének 100-szorosa, amelyik Karon számítjuk; azért a 100-szorosa, mert a KHK-k 4 tizedes értékre kérik megadni, de ezek a mezők még csak 2 tizedesre tárolják a beleírt értékeket)
 • Ex9: elismert kredit (2013.9.1.óta 1.tárgyfelv): (a 110%-os különeljárási díjhoz használt érték, csak a 2013 nyári TVSZ óta, és csak a 2012.9.1-től kezdett hallgatók esetében nem kell figyelembe venni az első tantárgyfelvételek között az elismert krediteket)
 • Ex10: utolsó két aktív félév halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (az átsorolásnál a rendelet szerinti átlaggal kerül összehasonlításra)

A Saját adatok >> Személyes adatok extra mezői között az ingyenesen felvehető nyelvi egységekkel kapcsolatosak az alábbiak: 

 • Extra15: tartalmazza a 17/2009 R.U. szerinti hatályosságot, ki számít ezelőttinek, ki ez utáninak a nyelvi egységek számát illetően.
 • Extra17: Alapszinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra18: Mesterszinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra19: Doktori szinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra20: Osztatlan szinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra21: Összesen még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra22: a fenti adatok melyik félévi tantárgyfelvételhez állnak még rendelkezésre

 

Hol érhetők el a korábbi, a felvételi után kapott tanulmányi tájékoztatók? | [vissza]

2018/2019 tanév

2017/2018 tanév

2016/2017 tanév

2015/2016 tanév
2014/2015 tanév
2013/2014 tanév

2012/2013 tanév

 

Végzés után (igazolás a záróvizsgáról, oklevél átvétel, díszes oklevél stb.) | [vissza]

Igazolás a záróvizsgáról

 • Ha a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Státusz = "Diplomát szerzett" (vagy: "Záróvizsgát tett, nyelvvizsga hiányzik"), akkor  a KTH-ban fogadási időben az aulában lévő munkahelyen azonnal átvehető az igazolás

A jogviszony vége a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Befejezés időpontja-nál látható

 

Oklevél átvétel

 • Ha a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Státusz = "Diplomát szerzett" lesz, akkor ezt követően 30 nap áll rendelkezésére a Hivatalnak az oklevél elkészítésére.
 • Az elkészült oklevél átvehető
  • a KTH-ban fogadási időben "oklevél ügyek végzetteknek" sorszámmal jelenleg sorszám nélkül, az aulában lévő munkahelyen vehető át (személyesen, vagy meghatalmazással; kérjük oklevele elkészültéről előzetesen érdeklődjön az oklevel@bme.hu címen),
  • a dékáni hivatalok által szervezett ünnepségen (itt általában lehetőség van a KTH-ban korábban átvett oklevél "ünnepélyes" átvételére is; ez ügyben a dékáni hivatalok tudnak segíteni),
  • az oklevél postai úton küldésére (biztonsági okok miatt) nincs lehetőségünk.

Az előírt nyelvvizsga a sikeres záróvizsga után lett meg – nyelvvizsga bemutatása

 • A nyelvvizsga bemutatásának nincs időbeni korlátja, a nyelvvizsga nem évül el
 • Az eredeti nyelvvizsga bizonyítványt be kell mutatni fogadási időben a KTH-ban. Ez megtehető személyesen, illetve más is hozhatja, meghatalmazás nélkül. (A nyelvvizsga bemutatásának dátuma az oklevél kiállításának dátuma.)
 • Igazolást az oklevélről ezt követően lehet átvenni.
 • Az oklevél elkészítése kb. 30 nap (kérjük oklevele elkészültéről előzetesen érdeklődjön az oklevel@bme.hu címen)


Oklevél / oklevélmelléklet másodlat igénylése

 

Másodlat igényléséhez a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani, beállítva az oklevél másodlat/ oklevélmelléklet másodlat kérését. A kérvény mellékleteként a megrendelő lapot csatolni kell. (1. számú melléklet) ill. oklevélmelléklet másodlat igénylése (2. számú melléklet).

Amennyiben sikertelen a belépése a Neptun felületre - mert nem emlékszik a Neptun kódjára/jelszavára vagy ezidáig nem volt Neptun hozzáférése - akkor hozzáférést kell kérni. Ehhez a neptun@bme.hu címen tud időpontot kérni.

Oklevél/oklevélmelléklet másodlatot abban az esetben állítunk ki, ha az eredeti dokumentum elveszett, megrongálódott. A kérelmezőnek az igénylés okáról nyilatkoznia szükséges – ekkor az eredeti oklevél/oklevélmelléklet érvénytelenítésre kerül.

Az oklevél/oklevélmelléklet másodlat az eredeti dokumentum szövegével kerül kiállításra, de a ma érvényben lévő oklevél/oklevélmelléklet nyomtatványra.
A szolgáltatás díjköteles: 6000 Ft, ami a Neptunban kerül kiírásra. (Ott kell befizetni.)

Az oklevél/oklevélmelléklet kb. 3-4 hét alatt készül el. Az oklevél másodlat kiadásához 2.000Ft-os illetékbélyeg szükséges, mely a megrendelő által megküldött és a KTH által kinyomtatott megrendelőlapra kerül ráragasztásra a másodlat átvételekor.

Oklevélmelléklet másodlat igénylésekor csak a megrendelőlap kitöltése és bemutatása szükséges (nem illetékbélyeg köteles eljárás). A másodlat átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján a KTH-ban fogadási időben lehetséges.

Illetékbélyeget a KTH nem jogosult forgalmazni, a Magyar Posta Zrt. hivatalaiban lehet beszerezni!

 

 

Oklevél / oklevélmelléklet másolat igénylése

Másolat igényléséhez a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani, beállítva az oklevél másolat/oklevélmelléklet másolat kérését. 

Az oklevél/oklevélmelléklet másolat elkészítése szolgáltatási díj köteles. A tétel – a darabszám függvényében – kiírásra kerül a Neptun rendszerben. A tétel teljesítése esetén van lehetősége a KTH fogadási idejében kérni a másolatot, mely időpontról a kérvény döntésében kap tájékoztatást. Kérjük a kérvény elfogadása előtt ne jöjjön a másolatért a KTH-ba.

Az oklevél másolat elkészítése 2.000 Ft-os illetékbélyeg és kitöltött oklevél másolat megrendelőlap (3. számú melléklet) leadásához kötött. Oklevél másolat kizárólag az eredeti oklevélről készíthető.
A másolás szolgáltatási díj köteles: Az oklevél másolat díja, kétnyelvű: 500 Ft. 

Illetékbélyeget a KTH nem jogosult forgalmazni, a Magyar Posta Zrt. hivatalaiban lehet beszerezni!

Oklevélmelléklet másolat igénylésekor csak a megrendelőlap (4. számú melléklet) kitöltése szükséges (nem illetékbélyeg köteles eljárás). Oklevélmelléklet másolat kizárólag az eredeti oklevélmellékletről készíthető.

A másolás szolgáltatási díj köteles: az oklevélmelléklet másolat díja egynyelven 1000 Ft, kétnyelvű: 2000 Ft. 

Elektronikusan aláírt Oklevél igénylése

A Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani. Irat típusa: Oklevél másolat,
Egyéb észrevételhez legyen szíves beleírni: Elektronikusan aláírt Oklevél igénylése.

Oklevélmelléklet elektronikus aláírással nem igényelhető!

 

Díszes oklevél igénylése

A kialakult helyzetre való tekintettel az igénylés és a kiadás határozatlan ideig szünetel!

 

Az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy díszes oklevelet ad mindazoknak a végzett hallgatóinak, akik a BME bármely karán, szakán oklevelet szereztek, és azt előzetesen megrendelik.


A díszes oklevél megrendelésével kapcsolatosan a következő információkat adjuk közre:

 • mérete: fekvő formátumú (315×420 mm);
 • anyaga: fehér matt műnyomó karton;
 • az oklevél díszes hengerben kerül átadásra;
 • az ára 15.000 Ft, amelyet egy összegben, a megrendeléskor átutalással kell befizetni;
 • Az elkészíttetés ideje: kb. 4 hét, az elkészülésről e-mailben vagy telefonon kap értesítést ügyintézőnktől;
 • átvétel: személyesen vagy meghatalmazott útján, a KTH-ban fogadási időben „oklevél ügyek végzetteknek” sorszámmal.


Személyes ügyintézés során igénybe vehető szolgáltatások és megrendelhető szolgáltatások árjegyzéke


Érdeklődni lehet:

személyesen (fogadási időben) a KTH Oklevél Csoportnál (R épület földszint 6-os szoba), telefonon vagy
e-mailben (a számla kiállításáról illetve az átutalás menetéről is itt kaphat felvilágosítást):

Hallgatói jogviszony igazolás, különleges igazolás | [vissza]

A "szokásos" adattartalmú jogviszony igazolás (az aktuális félévről) fogadási időben (díjmentesen) azonnal átvehető sorszám nélkül az aulában.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel az általános jogviszonyigazolás is kérhető a 027-es kérvénnyel. A kiállított, elektronikusan aláírt igazolás a kérvény mellékleteként kerül felcsatolásra, amely a hallgató számára letölthető, nyomtatható. A szolgáltatás ingyenes. Amennyiben postai úton kéri annak kiküldését, 500 Ft postaköltség kerül kiírásra.

Az elektronikusan aláírt jogviszony igazolást letölteni, kinyomtatni a „Leadott kérvények” tabulátorfülön az adott kérvény sor végén + jelre kattintva, „Kérvénymelléklet” lehetőséget választva, a felugró ablakban a „Fájl letöltése” feliratra kattintva van lehetőség.

(A szorgalmi  időszakon kívül, vagy indokolt esetben, ha az alábbiak szerint kéri, és jelzi a kérvényen, akkor a Neptunban megadott magyarországi címére postán küldjük a "szokásos"  igazolást is.)

A szokásostól eltérő adattartalmú igazolás a Neptunban küldött (027-es számú) elektronikus űrlapon rendelhető meg.

Az alább felsorolt esetekben kérhet különleges igazolást:

 • Campus Mundi
 • CCUSA
 • Diplomás GYED igazolás
 • Megszűnt hallgatói jogviszony igazolás (elbocsátott, záróvizsgát tett, diplomát szerzett)
 • Migráns családipótlékhoz igazolás (E 402)
 • Ösztöndíj igazolás (tanulmányi ösztöndíj, hazavárunk program, Mészáros Lázár ösztöndíj, stb.)
 • Szlovák vasúti utazási kedvezmény igazolás
 • UNKP pályázathoz szükséges tanulmányi eredmény igazolás

 

Az űrlapon a következő adatokat kell megadni:

 • Név, Neptun kód,

 • kar, képzés,

 • milyen adat (ok) legyen(ek) az igazoláson,

 • milyen nyelvű (magyar vagy angol) legyen az igazolás (jelenleg csak ezeken a nyelveken tudunk igazolást kiadni),

 • példányszám, ha egynél több kell.

Ez a szolgáltatás díjköteles:

 • magyar nyelvű igazolás 500 Ft;

 • angol nyelvű igazolás 1000 Ft, további példányonként 100 Ft.

Az igazolás elkészítésének feltétele a szolgáltatási díj befizetése.

Az űrlap beérkezését követően a KTH munkatársa a Neptunban kiírja a szolgáltatási díjat. Ennek befizetését követően az elkészült igazolás a KTH-ban az aulában lévő munkahelyen vehető át, általában két munkanap múlva. Ha a kérvénybe beírta, akkor a szolgáltatási díj befizetés után történik a postázás.

Leckekönyv másolat, igazolás a tanulmányi eredményekről | [vissza]

A tanulmányi eredményeiről (nem hitelesített) másolat a Neptunban a Tanulmányok/Leckekönyv menüpont "Leckekönyv nyomtatási előkép" gombjával, "Leckekönyv HWEB" néven érhető el, nyomtatható ki.

Amennyiben a leckekönyvéről, a tanulmányi eredményeiről másolatra, igazolásra van szüksége és nincs lejárt tartozása, a tanulmányi státuszától függően az alábbiak szerint kérheti:

 • aktív/passzív státusz
  • papír alapon fogadási időben a KTH iratkiadó ablakánál VAGY
  • elektronikusan hitelesítve a 027 Igazolás kérése kérvényben.
 • elbocsátott vagy abszolvált/záróvizsgát tett vagy diplomát szerzett státusz:
  • hitelesített törzslap-kivonat: a Neptunban leadott 027 Igazolás kérése kérvényen kérhető.

 

A Neptunban elektronikusan kért dokumentumok elkészültük (a kérvény lezárása) után a KTH-ban az aulában lévő munkahelyen vehetők át vagy postaköltség megfizetése esetén a kérvényben megadott levelezési címre kerül kiküldésre.Tantárgy tematika, tantárgyleírás | [vissza]

Az elvégzett tantárgyakról tárgyleírás (tematik) az egyetemi belső munkamegosztás szerint a tantárgyakat oktató tanszékeken, illetve a dékáni hivatalokban kérhető. Ha elektronkiusan is elegendő, akkor általában a kari honlapokon, illetve a Tanulmányi Tájékoztatóban érhető el.

 

 

Leckekönyv fordítás | [vissza]

2017. augusztus 1-től amennyiben a leckekönyvéről, a tanulmányi eredményeiről angol nyelvű igazolásra van szüksége és nincs lejárt tartozása, akkor aktív/passzív státusz esetén fogadási időben az ügyfélhívón "Igazolás kérése a tanulmányi eredményekről" sorszámmal kérheti és azonnal átveheti.

Német nyelvre a leckeköny fordítást átmenetileg nem tudjuk vállalni.