BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. június 9. péntek   ·   2022/2023 II. félév 15. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

E-ügyintézés - Neptun kérvények

 

Elektronikus ügyintézéshez a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben érhetőek el kérvények. A kérvények csak a vonatkozó szabályzatokban előírt időszakokban láthatók és adhatók le. A Neptunban a kérvények max. 500 karakter terjedelmű indoklást tartalmazhatnak. Ennél hosszabb indoklás, illetve mellékletek a kérvények többségéhez a mentésüket követően, elektronikusan, a Neptunban csatolhatók. Amikor erre nincs lehetőség, akkor a melléklet A4 formátumú, egyoldalas lapokon adhatók be a KTH-ban, a kérvény azonosítójára hivatkozva. Ha a beadott melléklet meghaladja a három oldalt, akkor külön kell választani a legfontosabb adatokat, információkat, ezeket elektronikusan rögzítjük. A negyedik és további oldalak irattárba kerülnek, ahol a kérvény elbírálói megtekinthetik azokat.

Amennyiben papír alapú iratot igényel kérvényen keresztül vagy határozatára papíron is szüksége van, nem szükséges személyesen intéznie, amennyiben a képviseletében eljáró személy rendelkezik (az innen letölthető, vagy ezzel azonos adattartalmú) MEGHATALMAZÁS -sal.

 

Igazolás, leckekönyv:

 • 027 Igazolás kérése
 • 066 Diákigazolvány igazolás kérése

Hallgatói jogviszony

 • 031 Utólagos passzív félév kérése (tavaszi félévben 03.16-tól, őszi félévben 10.16-tól rendkívüli esetben (pl. szülés, baleset, betegség, egyéb váratlan ok), KTB dönt)
 • 031/A Bejelentkezés visszavonása (tavaszi félévben 03.14-ig, őszi félévben 10.14-ig félév passziválása díjmentesen)
 • 032 Elbocsájtás saját kérésre (ha bármilyen okból meg kívánja szüntetni a hallgatói jogviszonyát)
 • 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás
 • 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére
 • 100 Beiratkozási kérelem
 • 102 Kérvény félév utólagos aktíválására

Tárgyfelvétel

 • 008 Kérelem ismételt tárgyteljesítésre javító céllal a képzésen már teljesített tárgyból
 • 018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem
Indokok:
 • a tantárgy felvételére a mintatanterv szerint jogosult lennék, de a tanulmányi rendszer nem engedélyezi a tárgy felvételét,
 • a tárgyat az előző képzésemen teljesítettem, jelenlegi képzésemen nem szeretném elismertetni, hanem kérem a tantárgy felvételét,
 • még nem lett átvezetve/akkreditálva a tantárgy előkövetelményét teljesítő tantárgyam,
 • a kreditpótló határozatban szereplő tárgyat nem tudom felvenni,
 • a kurzus időpont megváltozott, ezért kell leadnom a tárgyat,
 • a specializáció/szakirány késői bejegyzése miatt nem tudtam felvenni a specializációs/szakirányos tárgyat,
 • mintatantervemben szabadon választhatóként sem szereplő tárgy felvétele,
 • tantárgy a félévre nem került meghirdetésre 93. § (3) bekezdés szerint,
 • tantárgyra vizsgakurzus nem került meghirdetésre 93. § (8) bekezdés szerint,
 • Egyéb
 • 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Vizsga, jegybeírás

 • 006 Jegyeltérés bejelentése
 • 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára
 • 052 Vizsgáról távollét igazolása
 • ZV0__ Záróvizsga jelentkezés (karonként, szakonként eltérő)

Pénzügyek

 • 007 Felszólalás pénzügyi kirovás ellen (kiírt tételről indítható)
 • 010 Önköltség mérséklési kérelem
 • 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba
 • 026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem
 • 076 Részletfizetési kérelem – az aktuális félévet megelőzően kiírt, lejárt kintlévőségekre
 • 101 Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására (kiírt tételről indítható)
 • 105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra
 • 106_Számla kérés (kiírt tételről indítható)
 • 111 Be nem érkezett befizetés reklamációja
 • 112 Kérelem külföldi bankszámla felvételére
 • 903 Fellebbezés rendszeres szociális ösztöndíj, illetve alaptámogatás pályázat elutasítása ellen
 • 906 Kérelem - lejárt kintlévőség esetén
 • 907 Külügyi Ösztöndíj
 • 908 Műegyetemi Versenycsapat Ösztöndíj
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj:
  • 904 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat
  • 904B Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat visszavonása
  • 905 Jogorvoslati kérelem Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatban

Jogorvoslati kérelem

 • 001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt
 • 002 Méltányossági kérelem
 • 014 Képzési idő hosszabbítási kérelem
 • 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen
 • 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

Intézmény, szak változtatás (átvétel), tárgybefogadás

 • 011 Átvételi kérelem: a BME-n belül egyik karról/szakról másikra átjelentkezni díjmentesen lehet.
  • Átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel. (Kérjük, átvételi kérelme beadása előtt szíveskedjék tájékozódni a www.felvi.hu honlapon.) 
  • Átvétel csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérelmezhető (kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe).
  • Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai tartalmazzák, ami a KTH honlapján a Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást
  • Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.” Kérjük, a hivatkozott előírásra figyelemmel átvétel esetén, az új képzésre történő beiratkozásig ne kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését. Beiratkozást követően, a Központi Tanulmányi Hivatal elvégzi jogviszonya lezárását az előző képzésen, melyről határozat készít (Hivatalos bejegyzés melléklete). 
  • Az átvételi kérelem a 2023/24 tanév őszi félévre, 2023. május 8. – július 15. között nyújtható be. Jelen félév tárgyaink teljesítése és átlagszámítás (kérhető, ha minden tárgyból beírásra került az érdemjegy/bejegyzés) után javasolt a kérelmet mielőbb beadni.
   Amennyiben RAJZI ALKALMASSÁGI VIZSGA is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.
  • A kérelemhez nem csatolható melléklet. Engedélyezett képzésváltás esetén, a korábban teljesített tárgyak elfogadására, az új (átvett) képzésen kell beadnia a 024/A Tantárgy átvezetési, elismerési kérvényt.

Egyéb

 • 040 Dokumentum bemutatás - feltölthető dokumantumok:
  • Képzési szerződés
  • Hösz nyilatkozat
  • Nyelvvizsga dokumentum,Learning agreement of incoming Erasmus+ mobility students
  • SCYP Utazási támogatás nyilatkozat
  • Kreditigazolás kreditminimum követelmény vizsgálatához
  • Meghatalmazás
  • Oklevéladat igazolás és továbbításhoz hozzájáruló nyilatkozat
 • 055 A felvételi határozatban szereplő Neptun kódja mellett másik Neptun kódja is van
 • 064 Jelentkezési lap Erasmus tanulmányi ösztöndíjra pályázat 
 • 065 Fellebbezés Erasmus ösztöndíj pályázat eredménye ellen
 • 071 Adatok Erasmus támogatási szerződéshez
 • 075 Erasmus dokumentum feltöltés
 • 075B Erasmus záró dokumentum feltöltés
 • 902 Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt felsőbbéves hallgatóknak
 • 902B Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt gólyáknak
 • 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések (olyan kérésekre, amelyekre speciális kérvény nem vonatkozik)


Fogyatékosság bejelentése a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságnál szükséges, kérjük vegye fel a kapcsolatot a HSZI esélyegyenlőségi koordinátorával!