2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

KTH hallgatói hírlevél 2016/17/1 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

2016. december 2. péntek

Kedves Hallgató!

December első napjai a közelgő ünnepek és az év vége mellett a vizsgajelentkezés és vizsgaidőszak közeledtét is jelzik. Azért, hogy félév végi feladatainak áttekintésében segítségére legyünk, hírlevelünkben összegyűjtöttük a vizsgajelentkezést és vizsgaidőszakot érintő legfontosabb dátumokat, időszakokat és egyéb tudnivalókat.

A vizsgajelentkezés 2016. december 5-én 18 órakor indul,

a félév végi további fontos időszakok pedig az alábbiak szerint alakulnak:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

pótlási időszak

2016. december 12.

2016. december 16.

vizsgaidőszak

2016. december 19.

2017. január 23.

bejelentkezési időszak a 2016/17/2 félévre

2017. január 23. 06:00

2017. február 5. 23:59

előzetes tantárgyfelvétel a 2016/17/2 félévre

2017. január 24. 18:00

2017. január 27. 12:00

 
1. A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:


a Neptun Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén vizsgára jelentkezés, felvett vizsga leadása, korábbi eredmények megtekintése

 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén van lehetőség a 2016/17/1 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.


A Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen egyben összegyűjtve megtekintheti az adott tantárgyból elért korábbi eredményeit is. A vizsga sora előtti + ikonra kattintva megnyílik egy lista, ami félévtől függetlenül valamennyi korábbi eredményét tartalmazza megjelenítve a félévet, a bejegyzés pontos időpontját, a vizsgajegyet és a bejegyző nevét.


Vizsgára jelentkezni, jelentkezést visszavonni megelőző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgák/szigorlatok

 • Vizsgaalkalomra jelentkezni, a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12:00 órájáig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.


Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.

Tartozás esetén nem vizsgázhat

 • Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.


Vizsgázni érvényes aláírás birtokában lehet

 • A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.


Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
A 2016/17/1 félévben a 2013/14/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások érvényesek. A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 114. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tantárgykövetelmény az érvényesség tekintetében a fentiektől eltérően rendelkezzen, így vizsgakurzus felvétele előtt minden esetben javasolt a tantárgykövetelményt áttekinteni.

A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.


Aláírás megtagadása esetén
az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

2. A pótlásokkal kapcsolatos tudnivalók:


A tantárgykövetelmény a mértékadó

 • A pótlás, ismétlés és javítás tekintetében a 2016/17/1 félévben a tantárgykövetelményekben foglalt előírások a mértékadóak. A tantárgykövetelmények a tantárgyat oktató Tanszék honlapján a tantárgyi adatlapon belül megtekinthetőek, valamint az első tanórán szóban is közlésre kerültek. A tantárgykövetelmények a jelenlegi félévben még tartalmazhatnak a hatályos TVSZ előírásaival ellentétes rendelkezést is.


Amennyiben a tantárgykövetelmény a pótlás tekintetében a TVSZ-re hivatkozik, akkor a 2016. szeptember 1-je előtt hatályos TVSZ (
http://kth.bme.hu/document/1675/original/BME_TVSZ_20151001_REGI.pdf) rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.    


A korábbi TVSZ pótlást érintő legfontosabb rendelkezései:

A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása azonban nem jár alanyi jogon. A tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.


A zárthelyi dolgozatok pótlása korlátozott
az alábbiak szerint:

 

 • A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást.

 

 • Egy tantárgyból a hallgató által igénybe vehető pótló zárthelyik száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát.

 

 • A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.


Különeljárási díj megfizetéséhez kötött

 • A pótlásért különeljárási díjat kell fizetni, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft, a pót-pót zh-ért 4500 Ft különeljárási díj fizetendő.


A pótlásokért fizetendő különeljárási díjakat
a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban.


A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik
, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége fellebbezni.

3. A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tudnivalók:


Személyazonosság igazolása a vizsga előtt kötelező

 • Vizsgát személyazonossága fényképes okmánnyal történő igazolását követően tehet.


Tetszőleges számú vizsga tehető

 • VÁLTOZÁS: Bármely tantárgyból tetszőleges számú vizsga tehető az adott vizsgaidőszakban. Szintén VÁLTOZÁS, hogy a Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók. A Tanszék az ezzel kapcsolatos információt a vizsga leírása mezőben teszi közzé vagy vizsgafeltételként állítja be. Mindkettő a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén látható a vizsga sorára állva a Vizsgafeltételek, ill. Leírás mezőben.
 • Az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga/szigorlat díjköteles. Az ismétlő javítóvizsga díja 4500 Ft.


Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken

 • A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, tudása nem értékelhető és a Tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. VÁLTOZÁS: A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a Tanszéknél igazolnia. Amennyiben a Tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. Kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.


Eredmények bejegyzésének folyamatos nyomon követése

 • Kérjük, eredményeinek Neptunba történő bejegyzését szíveskedjék folyamatosan nyomon követni. A BME TVSZ 127. § (2) és (3) bekezdései szerint a vizsgaidőszakban tett írásbeli vizsga és a szigorlat írásbeli részének eredményét annak befejezésétől számított második munkanap végéig kell közvetlenül vagy a Neptunon keresztül a hallgató tudomására hozni, a szóbeli vagy gyakorlati vizsga és a szigorlat szóbeli vagy gyakorlati részének eredményét annak megállapítását követően azonnal a hallgató tudomására kell hozni. A 124. § (8) bekezdése alapján a végleges vizsga-, illetve szigorlati érdemjegy megállapítását követően legkésőbb a következő munkanap végéig kerül bejegyzésre a Neptunba. A Tanszékek legkésőbb 2017. január 24-ig írhatják be eredményeit a Neptunba.
 • Amennyiben egy vizsgára végződő tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató Tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét.


Elbocsátás azonos tantárgyból 6. elégtelen jegy megszerzése esetén

 • A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6. elégtelent követően esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsájtás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.


4. Az aktuális Neptun kérvényekkel kapcsolatos tudnivalók:

kérvény neve

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2016.11.15. 06:00

2017.01.30. 23:59

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni. Az átvétel szabályozása átkerült a BME TVSZ-be, lásd részletesen 54 – 55. §-ok.

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)                       

2017.01.09. 06:00

2017.01.22. 12:00

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2016.12.05. 06:00

2017.01.20. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2016.12.05. 06:00

2017.02.03. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2016.12.05. 06:00

2017.02.03. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2016.10.15. 06:00

2017.01.23. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

052 Vizsgáról távollét igazolása

2016.12.19. 06:00

2017.02.08. 23:59

A kérvényt csak abban az esetben kell benyújtania, ha a vizsgáról távolmaradását a Tanszéken már igazolta, és a Tanszék az igazolást elutasította. Amennyiben pl. betegség miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, a betegségről szóló igazolást kötelező a kérvényhez mellékletként csatolni.


5. Év végét érintő egyéb tudnivalók:


Gyűjtőszámlára utalás év végi rendje

 • A BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t az év végéig 2016. december 23-ig minden banki munkanapon érkeztetjük, azt követően 2016. december 28-án reggel lesz lehetőségünk érkeztetni a gyűjtőszámlára. Az ünnepek alatti banki munkarend miatt ahhoz, hogy az elutalt összeget december 28-án be tudjuk forgatni a gyűjtőszámlára, Önnek legkésőbb december 27-én délelőtt rendelkeznie kell az utalásról. December 28-át követően legközelebb 2017. január 2-án végezzük az elutalt összegek gyűjtőszámlára érkeztetését.
  • 2016. december 28. délelőtt 10:30-tól 2017. január 2. reggel 6 óráig a Neptunban le lesznek tiltva a pénzügyi műveletek. Ebből következően 2016. december 28-án 08:00 és 10:30 között, majd pedig csak 2017. január 2. reggel 06:00 órától lesz lehetősége a hallgatóknak, hogy a BME gyűjtőszámlájára december 23. és 27. között utalt összegekből teljesítsék kiírt tételeiket a Neptunban.


Diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylése

 • A 066 és 067 számú Neptun kérvényeken 2016. december 19-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2016. december 19. és 2017. január 2. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni. Az elkészült igazolások december 22-én és 23-án ügyfélfogadási időben még átvehetőek lesznek az R. ép. aulájában található iratkiadóban (információnál).


KTH év végi nyitva tartása

 • A KTH ügyfélfogadási rendje 2016. december 23-ig a szokásos rend szerint alakul. Az adott napi ügyfélfogadási időről a honlapunkon (http://kth.bme.hu/) tájékozódhat. A 2016. december 24. és 2017. január 1. közötti időszakban viszont zárva tartunk. Az újévben január 2-án 10 órától lesz először ügyfélfogadás.  


Gördülékeny jelentkezést, eredményes vizsgákat és Áldott, Békés, Szép Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

 

KTH Hírlevél a várhatóan záróvizsgázóknak (2016/2017 őszi félév) FRISSÍTVE!

2016. november 25. péntek

Kedves Hallgató!

A záróvizsga-időszak közeledte a hallgatók részéről is több adatellenőrzési feladat elvégzését és határidő nyomon követését teszi szükségessé. Azért, hogy feladatainak áttekintésében segítsük, hírlevelünkben összefoglaltuk a záróvizsga jelentkezéssel, adatellenőrzéssel és a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos legfontosabb információkat és feladatokat. (Ezek részben eltérnek attól függöen, ha valaki már korábban megszerezte az abszolutóriumot. Az eltéréseket a szövegben jelezzük)


1.    A záróvizsga szándék bejelentése

Azon szándékát, hogy a 2016/17/1 félévben záróvizsgázni szeretne, a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Záróvizsgák felületén kell jeleznie a Kar által meghirdetett záróvizsga-időszakra történő jelentkezéssel.

1.1.        záróvizsga-időszakra jelentkezés lépései:

a)    záróvizsga-időszak kiválasztása:

Az Ügyintézés/Záróvizsgák felületen minden olyan időszak megjelenik, amihez a Kar a képzését/szakját/specializációját (szakirányát) hozzárendelte. Az időszakok közül Önnek azt kell kiválasztania, amelyik az Ön által elvégzett képzés/specializáció (szakirány) megnevezését tartalmazza, vagy aminek nevében az a tanszék került megjelölésre, ahol Ön záróvizsgát tesz.

A záróvizsga-időszaknál látható az időszak nevén felül a Záróvizsga időszak kezdetének és végének dátuma, a Modul név oszlopban a képzés neve vagy a specializáció (szakirány) neve attól függően, hogy a Kar képzéshez vagy specializációhoz rendelte hozzá a záróvizsga-időszakot. Szintén itt látszik a Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete és vége.


A 2016/17/1 félévben Karonként az alábbi jelentkezési időszakok kerültek meghirdetésre:


Kar megnevezése

Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete

Záróvizsga jelentkezési időszak vége

Építőmérnöki Kar

2016.11.28. 08:00

2016.12.18. 23:59

Gépészmérnöki Kar

2016.12.05. 00:01

2016.12.15. 23:59

Építészmérnöki Kar

BSc-s hallgatók (akik jelentkeztek MSc képzésre): 2016.12.05. 08:00

2016.12.18. 23:59

BSc-s hallgatók (akik nem jelentkeztek MSc képzésre) és az osztatlan képzés hallgatói: 2016.12.19. 08:00

2017.01.15. 23:59

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

BSc-s hallgatók: 2016.11.15. 08:00

2016.12.15. 23:59

MSc-s és hagyományos egyetemi képzéses hallgatók: 2016.11.15. 08:00

2017.01.15. 23:59

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2016.12.01. 08:00

2017.01.27. 23:59

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2016.11.28. 06:00

2016.12.21. 23:59

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2016.11.14. 14:00

2016.12.04. 12:00

Természettudományi Kar

2016.11.09. 00:01

2016.12.11. 23:59


b)   
jelentkezés a GPK-n, a VBK-n és a VIK-en kérvény leadásával:


Az időszak kiválasztását követően az időszak során állva a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés opciót kell kiválasztania. A Jelentkezésre kattintva megjelenik egy Záróvizsga jelentkezés fejlécű ablak. Az ablak bal alsó sarkában található Mentés gombra kell kattintania először (annak ellenére, hogy a Felvett záróvizsga tárgyak és a hozzá tartozó vizsgáknál nem jelez találatot a rendszer), hogy megjelenjen a Karnak vagy a Karnak és képzésnek megfelelő záróvizsga jelentkezés kérvény, amit kitöltés után a Kérvény leadása gombra kattintva adhat le. A kérvényleadással megtörténik a záróvizsga-időszakra jelentkezés. Amennyiben sikeresen jelentkezett, egy üzenőablakban „A jelentkezés sikeresen megtörtént.” tartalmú visszaigazolást kap a Neptuntól. Sikeres jelentkezés esetén az időszak, amire jelentkezett, félkövérrel szedve jelenik meg és a jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa látható. A jelentkezés során leadott kérvény megjelenik az Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületen is Ügyintézés alatt státusszal. A kérvény a záróvizsgára előkészítést követően kerül lezárásra.


c)   
jelentkezés az ÉMK-n, az ÉPK-n, a KJK-n, a GTK-n, a TTK-n és a VIK-n (kérvény nélkül):


Ezeken a Karokon a jelentkezésnél nem kell kérvényt kitölteni. A jelentkezéshez az időszak kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés opcióra kell kattintani, majd a Záróvizsga jelentkezés fejlécű ablak bal alsó sarokban található Mentés gombjára (annak ellenére, hogy a Felvett záróvizsga tárgyak és a hozzá tartozó vizsgáknál nem jelez találatot a rendszer). Amennyiben sikeresen jelentkezett, egy üzenőablakban „A jelentkezés sikeresen megtörtént.” tartalmú visszaigazolást kap a Neptuntól. Sikeres jelentkezés esetén az időszak, amire jelentkezett, félkövérrel szedve jelenik meg és a jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa látható.

Egyes Karokon az időszak kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezésre kattintva megjelenő Záróvizsga jelentkezés ablakban a Záróvizsga elemek, tételsorok, tétel címek fülön tájékoztató jelleggel láthatóak a záróvizsga elemek (záróvizsga tantárgyak/tárgycsoportok/tételek). A hallgatónak a záróvizsga elemek közül nem kell választani, a jelentkezés az ablak bal alsó sarkában található   Mentés   gombra kattintással történik meg.   


1.2.       
lejelentkezés a záróvizsga-időszakról:


A Kar dönt arról, hogy engedélyezi-e a záróvizsga-időszakról lejelentkezést Neptunon keresztül.
Amennyiben engedélyezi, az időszakon állva + (Lehetőségek) opción belül a Lejelentkezés opcióra kattintva jelentkezhet le a záróvizsga-időszakról. A lejelentkezés a záróvizsga jelentkezési időszak alatt tehető meg, amíg a tanszék nem osztotta be záróvizsgára.

Ha a Kar nem engedélyezi a hallgató Neptunon történő lejelentkezését a záróvizsga-időszakról, vagy a záróvizsga jelentkezési időszakot követően szeretné visszavonni jelentkezését, a záróvizsga megkezdése előtt legkésőbb huszonnégy órával a záróvizsgát szervező tanszéknek küldött e-mailben vagy személyesen teheti meg. Ebben az esetben a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti le az időszakról, ill. a záróvizsgáról. Kérjük, a záróvizsgáról való lejelentkezésről KTH-s ügyintézőjét is szíveskedjék értesíteni.


1.3.       
záróvizsga-időszakkal kapcsolatos egyéb információk:


Az Ügyintézés/Záróvizsgák felületen a jelentkezett időszak + (Lehetőségek) opcióján belül a Bővebb opciót kiválasztva megjelenő Záróvizsga jelentkezés ablakban a Záróvizsgaidőszak információ megnevezésű sáv előtti lefelé mutató dupla nyílra klikkelve az információs sáv megnyitásra kerül és láthatóvá válnak azok az információk, amiket a Kar a záróvizsga-időszak és a záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetésénél megadott. A Záróvizsga időszakkal kapcsolatos információk mezőben látható például a Kar által a záróvizsgával kapcsolatban közölt tájékoztató.


1.4.       
a tanszéken külön is jelentkezni kell:


A szakdolgozat/diplomaterv témát kiadó, ill. amennyiben eltér, a záróvizsgát szervező tanszék a Neptun hallgatói weben való jelentkezésen felül egyéb jelentkezési formát is előírhat. Kérjük, a jelentkezés egyéb formájáról a tanszéken tájékozódjék.

 2. Féléves adatok ellenőrzése
 (ha korábban megszerezte az abszolutóriumot, akkor ez a rész Önre nem vonatkozik.)


A 2016/17/1 félév teljesítését követően kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, bekerültek-e eredményei (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba. Amennyiben hiányosságot talál, szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni. Ha van olyan tantárgy, amelyet biztosan nem fog teljesíteni, és a tantárgy nem feltétele az abszolutórium megszerzésének, akkor kérjük KTH-s ügyintézőjét e-mailben tájékoztatni.

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi- és vizsgakövetelmény teljesítését követően kerül sor az abszolutórium megszerzésének vizsgálatára. Az ügyintézők jellemzően a záróvizsga időpontok szerinti sorrendben végzik az abszolutórium megállapítását és a státusz abszolváltra állítását. 3. Személyes adatok ellenőrzése


A személyes, előképzettség és nyelvvizsga adatok ellenőrzését a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok illetve a Képzettségek/Képzettségek és Nyelv füleken szíveskedjék elvégezni. Amennyiben eltérést talál, akkor a „888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem” elektronikus kérvényen jelezze. Ha a kimeneti követelményben meghatározott nyelvvizsgája a Neptunban nincs bejegyezve, akkor ügyfélfogadási időben a KTH-ban, az információs pultnál tudja eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát bemutatni (Az információs pult az R. ép. aulájában található).

Ha korábban megszűnt a jogviszony és elfelejtette Neptun belépési jelszavát, új jelszót is a KTH információs pultjánál igényelhet ügyfélfogadási időben. Új jelszót csak személyes megjelenés esetén személyazonosításra alkalmas fényképes okmány bemutatását követően tudunk adni. Az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (http://kth.bme.hu/) tájékozódhat. 4. Tartozásmentesség ellenőrzése


Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületén ellenőrizheti úgy, hogy a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Kérjük a kiírásokat, valamint a könyvtári, ill. a BME egyéb szervezeti egységeivel (pl. kollégium) szemben fennálló tartozásaikat figyelemmel kísérni, mert a BME TVSZ 149. § (5) a) pontja és a TJSZ 31. §. (2) bekezdése értelmében „Nem bocsátható záróvizsgára, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget”. Továbbá a BME TVSZ 149. § (5) b) pontja alapján akkor sem bocsátható a hallgató záróvizsgára, ha az Egyetem tulajdonát képező, általa használatra átvett eszközöket (pl. könyvtári könyvet) nem adta vissza.  5. Diákigazolvány leadása: 
(ha korábban megszerezte az abszolutóriumot, akkor ez a rész Önre nem vonatkozik.)


Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § (1) a) pontja szerint a felsőoktatási intézmény köteles a diákigazolványt haladéktalanul bevonni, és ennek érdekében a hallgatót a korábban kiadott diákigazolványának beszolgáltatására felszólítani, amennyiben az igazolványra jogosító hallgatói jogviszony megszűnik. 

Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületen a Mit kell tudni a diákigazolványról c. tanulmányi hírben olvashat.6. Azoknak, akik jelentkeztek a 2017. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban: az oklevél megszerzéséről szóló igazolás kiállítása, átvétele, feltöltése a felvételi jelentkezéshez

A felvételi eljárásról szóló szabályozás alapján a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok másolatának végső benyújtási határideje 2017. január 10., az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni.  Amennyiben január 10-ig az oklevél nem kerül kiállításra, akkor a szabályozás szerint a jelentkezőnek a felsőoktatási intézmény által használt kötelező formanyomtatványon kiállított oklevél-igazolását kell feltöltenie, miszerint a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára a záróvizsga napjától vagy a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított legfeljebb harminc napban állították ki, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani.

   

Az oklevél megszerzéséről szóló igazolást a többi dokumentumhoz hasonlóan a jelentkezőnek kell feltöltenie. Az igazolást ügyfélfogadási időben az R. ép. aulájában akkor veheti át, ha a Tanszék megküldte a záróvizsga anyagát a KTH-ba, azt feldolgoztuk, és a Neptun Tanulmányok/Képzés adatok felületén a Státusz Diplomát szerzett-re módosul, valamint az oklevél eredménye, száma és ideje kitöltésre került.

Január elején bővebb ügyfélfogadási időben állunk rendelkezésre.  Az adott napi ügyfélfogadási időről a KTH honlapján (http://kth.bme.hu/) talál majd tájékoztatást.

Az igazolás átvételéhez kérjük, szíveskedjék magával hozni személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát. Az igazolás meghatalmazással is átvehető. A meghatalmazáshoz használható űrlap letölthető a KTH honlapján a Hirdetmények/E-ügyintézés felületről.

Az oklevél megszerzéséről szóló igazolás (kérésre) angol nyelven azonnal átvehető a magyarral együtt.7. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma

A 2016/17/1 félévi záróvizsga-időszakot a Karok az alábbiak szerint hirdették meg:

Kar megnevezése

Záróvizsga-időszak

Építőmérnöki Kar

2017. január 16-27.

Gépészmérnöki Kar

 2017. január 2-6., január 24-27.

Építészmérnöki Kar

 2017. január 2-6., január 23-27.

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

 2016. december 12. – 2017. január 27.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

BSc képzés:
Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga: 2017. január 2. (vill/info) és 2017. január 5. (eü/gain)
Szakdolgozat védések: 2017. január 3 – 27. (MSc felvételizőknek január 3 - 6.) A beosztást a tanszék végzi.

 

MSc képzés:
2017. január 3 - 27. A beosztást a tanszék végzi.

 

Hagyományos egyetemi (ötéves) képzés:
2017. január 3 - 27.

Az elkülönített záróvizsgákat 2016. december 12 - 23. közé szervezi a tanszék.

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

 2017. január 2-23.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

 2016. december 19. - 2017. január 27.

Természettudományi Kar

 2016. december 19.- 2017. január 27.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázatban megadott záróvizsga-időszakok nem minden esetben foglalják magukban az elkülönített záróvizsgákat, valamint a közös BSc záróvizsga és MSc felvételi időpontjait. Mindenképpen javasolt előzetesen a záróvizsgáztató Tanszéken tájékozódnia.

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésével megszűnik a hallgatói jogviszony, a jogviszony megszűnésének dátuma a BME TVSZ 67. § (1) bekezdése alapján az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napja. A 2016/2017-es tanév időbeosztásáról szóló 6/2015. (XI.25.) sz. Rektori Utasítás alapján a záróvizsga-időszak utolsó napja a 2016/17/1 félévben 2017. január 27., ezért a hallgatói jogviszony 2017. január 27-én szűnik meg.

Ha korábban abszolvált, akkor jogviszonya megszűnésének pontos dátumát a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén tekintheti meg a befejezés időpontja mezőben. 

Ha korábban abszolvált, akkor Önre a következő bekezdések utáni részek vonatkoznak

A BME TVSZ 67. § (2) bekezdése szerint az alapképzésen oklevelet szerző hallgató jogviszonya viszont folytonos marad, amennyiben a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyer.

A záróvizsga letételének határideje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (3) és a BME TVSZ 149. § (2) – (4) bekezdései alapján:

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik záróvizsga-időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.

A végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsga akkor tehető, ha a szakfelelős – a záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység vezetője és a specializációfelelős (ha van) véleményének ismeretében – a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén a záróvizsgára jelentkezőnek új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készíteni.

A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”

Ha korábban abszolvált, akkor Önre az alábbiak vonatkoznak:

A záróvizsga letételének határideje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: BME TVSZ) előírásai alapján:

1) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján, vagyis 2006. szeptember 1-jét megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 112. § (1) bekezdése, valamint a BME TVSZ 238. § (1) bekezdése alapján 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, vagyis 2006. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 112. § (2) és a BME TVSZ 238. § (2) bekezdése alapján folyamatos képzésben változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával fejezhetik be képzésüket. A záróvizsga letétele jelenleg nincs határidőhöz kötve. A záróvizsga letétele a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez (különösen: különbözeti vizsga, a szakdolgozat, illetve diplomamunka kiegészítése vagy új feladat elkészítése) köthető, melyet a szakért (képzésért) felelős kar dékánja határoz meg.

3) Azok a hallgatók, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, vagyis 2012. szeptember 1-jét követően kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 50. § (3) bekezdése, valamint a BME TVSZ 149. § (2) – (4) bekezdései alapján záróvizsgát a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint tehetnek. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.   

 8. Záróvizsga időpontja, helyszíne, záróvizsgán jelenlét, ill. távolmaradás

 

A záróvizsgát szervező tanszék osztja be a záróvizsga-alkalomra, majd értesíti a záróvizsga pontos időpontjáról és helyszínéről.

Amennyiben a záróvizsgán nem jelenik meg, teljesítménye nem értékelhető. A záróvizsgáról lejelentkezésre a 1.2 lejelentkezés a záróvizsga-időszakról: c. bekezdésben leírtak szerint van lehetősége.

Amennyiben a záróvizsgán nem tud megjelenni és arról előzetesen nem jelentkezik le, a BME TVSZ 151. § (4) bekezdése alapján a záróvizsgáról történő távolmaradást a záróvizsgát követő nyolc napon belül az azt szervező tanszéknél igazolnia kell. Az egyetemi szabályozás szerint igazolatlan távolmaradás esetén a záróvizsga megismétlésére rendelkezésre álló záróvizsga alkalmak száma eggyel csökken.  9. Saját ügyintéző elérése

Amennyiben a záróvizsgával kapcsolatban további kérdése van és szeretné felvenni a kapcsolatot ügyintézőjével, nevét a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén találja meg. Az ügyintéző elérhetőségéről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) tájékozódhat a Magunkról/Munkatársak felületen.10. Oklevél átvétele

Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga, továbbá a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letétele. Ha a záróvizsga időpontjában rendelkezik az előírt nyelvvizsgával, akkor az oklevél kibocsátásának határideje a sikeres záróvizsga napjától számított 30. nap. Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott útján lesz átvehető a KTH-ban ügyfélfogadási időben „oklevél ügyek végzetteknek” sorszámmal (kérjük, előtte érdeklődjön az oklevel@kth.bme.hu címen), az oklevéllel együtt vehető át az oklevélmelléklet is. Amennyiben nem kíván élni a KTH-ban történő átvétellel, akkor a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaátadó ünnepségen kapja kézhez oklevelét.

Az adott évi diplomaátadó ünnepségek időpontjai megtekinthetőek a KTH honlapján a hirdetmények között (http://kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/). A diplomaátadó ünnepségre meghívót a Dékáni Hivataltól fog kapni.

Amennyiben oklevelét az ünnepélyes diplomaátadó előtt a KTH-ban már átvette, és szeretne részt venni a diplomaátadón, oklevelét a Dékáni Hivatalban kell leadnia. A leadás határidejéről ott tájékozódhat.

Ha a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsgát a sikeres záróvizsgát követően teljesíti, az oklevél kiállításához a nyelvvizsga bizonyítványt ügyfélfogadási időben a KTH információs pultjánál az R. épület aulájában be kell mutatnia. Az oklevél kiállításához csak az eredeti nyelvvizsga bizonyítvány fogadható el, a nyelvvizsga hely által kiadott igazolás alapján az oklevél kiállítása nem kérvényezhető. Az oklevél kibocsátásának határideje a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30. nap.11. Magyar állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók oklevélszerzési határideje

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A. § a) pontja alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles a képzési és kimeneti követelményekben (a továbbiakban: KKK) meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a KKK-ban  meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet. Amennyiben nem teljesíti ezt a feltételt, úgy az igénybe vett állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeggel visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Magyar Állam felé. A visszafizetési kötelezettségről az Oktatási Hivatal határozatban értesíti a hallgatót.

A fenti jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a kiállított oklevél szükséges, nem elegendő a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, vagy a záróvizsga sikeres letétele. Az oklevél megszerzésének dátuma az oklevél kiállítás dátumát jelenti. (Az oklevél kiállítás dátuma a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületen az oklevél ideje mezőben tekinthető meg.) Az oklevélszerzés határideje a KKK szerinti képzési időtől és az esetleges passzív félévek számától függően adott év augusztus 31. vagy március 31. Amennyiben a KKK szerinti képzési idő másfélszerese szerinti utolsó félév őszi félévre esik (pl. szeptemberi kezdésű 7 féléves alapképzések), akkor a hallgató a következő év március 31-ig köteles megszerezni az oklevelet. Ha tavaszi félévre esik a képzési idő másfélszerese szerinti utolsó félév (pl. szeptemberi kezdésű 4 féléves mesterképzések), akkor a hallgatónak adott év augusztus 31-ig kell az oklevelet megszereznie. A passzív félévek nem számítanak bele a KKK szerinti képzési idő másfélszerese szerinti határidőbe, a passzív félévek kitolják az oklevélszerzési határidőt.(További információk:  www.oktatas.hu >> Felsőoktatás >> Állami ösztöndíj)

 

Együttműködését megköszönve, sikeres záróvizsgát kíván:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

 

 

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2016. december 3. szombat   ·   2016/2017/1 félév 14. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Tanulmányi hírek

KTH hallgatói hírlevél 2016/17/1 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

2016. december 2. péntek

A vizsgajelentkezést, valamint a pótlási és vizsgaidőszakot érintő legfontosabb szabályzati előírások és tudnivalók.

Bővebben »

KTH Hírlevél a várhatóan záróvizsgázóknak (2016/2017 őszi félév) FRISSÍTVE!

2016. november 25. péntek

A záróvizsgával kapcsolatos információk, határidők. FRISSÍTVE, változások: VIK

Bővebben »

A BME GYŰJTŐSZÁMLA SZÁMLASZÁMA

2014. november 17. hétfő

Befizetési kötelezettségeik teljesítéséhez a BME Gyűjtőszámlán (száma: 10032000 - 01425279 - 01120008 ) kell fedezetet biztosítani. Ennek módja:

Bővebben »

Űrlapok a KTH portálon

2012. november 22. csütörtök

Új szolgáltatás a KTH portálon...

Bővebben »

Díszes oklevél

2011. január 2. vasárnap

Az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy díszes oklevelet ad mindazoknak a végzett hallgatóinak, akik a BME bármely karán, szakán oklevelet szereztek, és azt előzetesen megrendelik.

Bővebben »

Még több hír »

Időpontok, időszakok

2016/2017/1 félév

Szorgalmi időszak befejezése 2016.12.09.
Pótlásokra szolgáló időszak 2016.12.12. – 2016.12.19.
Vizsgaidőszak 2016.12.19. – 2017.01.23.

2016/2017/2 félév

Regisztrációs hét 2017.01.30. – 2017.02.03.
Első tanítási nap 2017.02.06.
Nemzeti ünnep 2017.03.15.
Húsvét 2017.04.17.
Munka ünnepe 2017.05.01.
Szorgalmi időszak befejezése 2017.05.12.
Pótlásokra szolgáló időszak 2017.05.15. – 2017.05.19.
Vizsgaidőszak 2017.05.22. – 2017.06.19.
Pünkösd 2017.06.05.
Összes időpont »

Egyetemi hírek

Diplomaátadó ünnepségek 2016-ban

2015. december 6. vasárnap

A Dékáni Hivataloktól kapott tájékoztatás szerint...

Bővebben »

Még több hír »