Közlekedésmérnöki MSc mesterszak

TANTERV - Nappali tagozat - keresztféléves képzés

A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L, F, K - ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit (kr)

Továbblépés: Kód -> Előkövetelmények;; Tantárgy -> Tantárgyprogram (.html)
 Tanterv kiegészítés 
Kód Tantárgy: 1.félév
(ősz)
2.félév
(tavasz)
3.félév
(ősz)
4.félév
(tavasz)
Természettudományos alapismeretek: 25 kredit
TE90MX37 Matematika M1 2. 2,2,-, f, 4 
KOVJM101 Mérnöki matematika 3. 2,1,-, f, 4 
KOKAM102 Irányításelmélet 2,-,-, v, 3 
KOKAM103 Elektronika - elektronikus mérőrendszerek 2,1,-, f, 4 
KOJJM107 Korszerű anyagok és technológiák 3. 2,1,-, f, 4 
KOKAM104 I+K technológiák 2,1,-, f, 3 
KOJKM105 Mechanika K 2. 2,1,-, f, 3 
Gazdasági és humán ismeretek: 12 kredit
GT30MS02 Műszaki folyamatok közgazd. elemz. 3. 2,-,-, f, 2 
GT42M005 Vállalati környezetmenedzsment 3. 2,-,-, f, 2 
GT52MS04 Ergonómiai elemzések 3. 2,-,-, f, 2 
KOKGM110 Döntéselőkészítő módszerek 3. 3,1,-, f, 4 
KOKGM111 Projekt menedzsment 2. 2,-,-, f, 2 
Szakmai törzsanyag: 27 kredit
KOKGM201 Közlekedésgazdaságtan 2,1,-, v, 4 
KOKAM202 Közlekedési automatika 2,1,-, v, 4 
KOKUM203 Közlekedési informatika 2,-,2, f, 5 
KOKUM204 Közlekedési áramlatok 2,1,-, v, 4 
KOKUM205 Intelligens közlekedési rendszerek 3. 2,-,2, v, 5 
KOKUM206 Közlekedés üzemtan 3. 2,2,-, v, 5 
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
Vizsgák és félévközi jegyek száma: 6v+12f
14,5,2, 27
4v 3f
6,3,0, 9
0v 3f
17,5,2, 28
2v 6f
0,0,0, 0
0v 0f
 Szabadon választható tantárgyak. Össz: 3f, 6 kredit 2 kr. 1f 2 kr. 1f 2 kr. 1f 
Differenciált szakmai ismeretek + Diplomaterv készítés: 20 + 30 kredit
 Szakirány modul: Összesen: 3v+1f
   Közlekedési rendszerek szakirány
   Közlekedésautomatizálási szakirány
   Közlekedési mérnök-menedzsment szakirány
2. 8,2,5, 20
3v 1f
 
KO...... Diplomaterv készítés 4. 30 kr. 1v
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
Vizsgák és félévközi jegyek száma: 10v+16f
16,5,2, 29
4v 4f
16,5,5, 31
3v 5f
19,5,2, 30
2v 7f
0,28,0, 30
1v 0f
Kritérium tantárgyak
 Testnevelés (heti óraszám) 2  
 Szakmai gyakorlat 2. 4 hét  
Nyelvi képzés
 Idegen nyelv (heti óraszám) 4 4  

Tanterv kiegészítés

Minden, a tanulmányi előrehaladást szabályozó kérdést és feltétel rendszert a Tanterv kiegészítésében kell meghatározni. Így a Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi előkövetelményi rendszert, a szakirány választás feltételeit, valamint a Diplomaterv készítés és a záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.
A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki. A kötelező előtanulmány hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez alól - mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.
 1. Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a fenti tantervi táblázat tartalmazza (Neptun kódra klikkelve).
 1. A szakirány választás, valamint szakirányos tantárgyak felvételének általános feltétele:
  A mintatanterv kötelező tantárgyaiból minimum 25 kredit összegyűjtése.
 1. A Diplomaterv készítés c. tantárgy felvételének általános feltétele valamennyi szakirányon:
  A mintatantervben szereplő valamennyi kötelező és kötelezően választandó tantárgy teljesítése, valamint minimum 90 kredit összegyűjtése, és a nappali tagozat esetén a kritérium tantárgyak (Testnevelés és 4 hetes Szakmai gyakorlat) teljesítése. Diplomaterv téma abban a félévben választható, melyben a – tantárgyfelvételek alapján – a Diplomaterv készítés fenti feltételeinek teljesülése várható.
 1. A záróvizsgára bocsátás feltétele:
  A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 120 kredit) teljesítése, a Diplomaterv beadása, valamint napali tagozat esetén minden, tanterv szerinti kritérium feltétel (Testnevelés, Szakmai gyakorlat) teljesítése.
 1. A záróvizsga rendje:
  A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Diplomaterv megvédéséből, valamint három záróvizsga tantárgyból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat a szakirány szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki. A három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.

 Vissza az elejére