BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2021. november 29. hétfő   ·   2021/2022 I. félév 14. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2019/20/2 félévzárásról 1.

2020. május 11. hétfő

Kedves Hallgató!

A 2019/20/2 félévben 2020. május 19-én 18 órától indul a vizsgajelentkezés és a vizsgaidőszak végéig – 2020. június 29-ig – tart.

A vizsgajelentkezésről és a vizsgaidőszakról, valamint a vizsgaidőszakot megelőző pótlási időszakról, továbbá a vizsgaidőszakon kívüli (ún. halasztott) vizsgákról részletesen olvashat hírlevelünkben. Ha a hírlevél elolvasása után kérdése merül fel, forduljon bizalommal hozzánk elérhetőségeinken (a járványügyi helyzetre való tekintettel elsősorban e-mailben: info@kth.bme.hu).

1. A pótlási időszakról:

1.1. Késedelmes feladatleadás:

1.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, ismétlése:

2. A vizsgajelentkezésről:

2.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

2.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

2.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

2.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

2.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

3. A vizsgaidőszakról:

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

3.2. Vizsgák, szigorlatok lebonyolítása:

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

3.4. Elbocsátás a 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

4. Vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsga:

5. Aktuális Neptun kérvények:

6. Egyéb információk:

1. A pótlási időszakról:

az időszak: 2020. május 25 – 29.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására vagy ismétlésére a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

Az időszakot érintő fogalmak (ismétlés – javítás – pótlás) a BME TVSZ alapján:

ismétlés

javítás

pótlás

a korábban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen javító, vagy a sikeresen teljesített tanulmányi teljesítményértékelésnek a jobb eredmény elérése érdekében történő újbóli alkalommal történő teljesítési kísérlete;

a hallgatónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes tanulmányi teljesítményértékelés első vagy újbóli teljesítési kísérlete

a hallgatónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes tanulmányi teljesítményértékelés folyta-tása vagy a hallgató szempontjából első alkalommal történő teljesítési kísérlete

[vissza]

1.1. Késedelmes feladatleadás:

Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetővé teszi, az otthon készített feladat, terv, hallgatói mű stb. a tantárgykövetelményben előírt határidő után késedelmesen beadható a pótlási időszak végéig. Az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani. A késedelmes leadás ténye a feladat értékelésekor legfeljebb a feladat értékének (pontszámának) húsz százalékáig figyelembe vehető. A késedelmes feladatleadásért 2500 Ft összegű különeljárási díj fizetendő. A különeljárási díjat a Tanszék adatszolgáltatása alapján a Dékáni Hivatal írja ki. A kirovandó különeljárási díjról már előre tájékozódhat, mivel a Tanszékek a késedelmes leadást Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KL…) néven „virtuális” feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor kerül sor, ha a tanszék a feladathoz „eredményt” rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 2500 Ft különeljárási díj lesz fizetendő. A befizetési határidő a kirovást követő 15 nap. Amennyiben a Tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával lehetőleg még a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a Tanszékhez forduljon. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 napon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni. A kérvény a Pénzügyek/Befizetés felületen adható be az aktív státuszú tétel sorára állva és a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót kiválasztva.


[vissza]

1.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, ismétlése:

A Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i intézkedése alapján: „A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.”

 

Akik számára a tanszék különeljárási díj fizetése mellett biztosít további javítási lehetőséget, azoktól vagy azt kéri, hogy jelentkezzenek fel „Díjköteles pótlás” típusú virtuális vizsgára, vagy a tanszék maga jelentkezteti fel az ezt igénybe vevő hallgatókat. A KTH a pótlási időszakot követően azok számára fogja előírni a különeljárási díj fizetési kötelezettséget, akik az adott tantárgy (valamelyik) díjköteles pótlás típusú vizsgáján jelentkezettként szerepelnek, ésbe van jelölve a „ Beszámít” és a „Megjelent” rublika Kérjük a hallgatókat, hogy ezen jelentkezéseiket kísérjék figyelemmel, és egyeztessék a tanszékkel.

A már kiírt tétel (KED) törléséhez vagy visszafizetéséhez a KTH-nak küldött hivatalos tanszéki vélemény szükséges (Neptun üzenet vagy e-mail is jó). Ennek tartalmaznia kell a hallgató adatait (név, Neptun kód), a Díjköteles pótlás típusú vizsga adatait (tárgynév, tárgykód, vizsgaidőpont) és nyilatkozatot, hogy a hallgató pótlása díjköteles volt vagy nem. Ezzel párhuzamosan az aktív tételről indítható „007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen.” kérvényt be kell adni, hogy  késedelmi díj ne íródjon ki ennek tisztázásáig.

 

[vissza]

2.   A vizsgajelentkezésről:

az időszak: 2020. május 19. 18 órától – 2020. június 29. éjfélig

2.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

A Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felülete szolgál a vizsgára/szigorlatra való jelentkezésre. A 2019/20/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva jelennek meg a meghirdetett vizsgaalkalmak. A megfelelő vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva tehető meg a jelentkezés. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.

Az adott tantárgyból – amennyiben van – korábbi és a jelenlegi félévben elért valamennyi eredménye egyben megtekinthető, ha a vizsga sorában a tantárgy előtti + ikonra kattint.

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

[vissza]

 

2.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.

[vissza]

2.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.

[vissza]

2.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.

Vizsgajeggyel záruló tantárgy esetében a 2018/2019. tanév 2. félévben érvényben lévő vagy később megszerzett „Aláírva” aláírásbejegyzések – amennyiben a tantárgykövetelmény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Egyetemen folytatott tanulmányok (ideértve a szakváltás és újrafelvétel útján történő folytatást is) teljes időtartama alatt érvényesek.

Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

[vissza]

2.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét. Vizsgajelentkezés hiányában a tanszék nem fogja tudni beírni az eredményt a Neptunba. A megajánlás alapján szerzett jegy is vizsgaalkalomnak számít, így erre is vonatkozik, hogy a harmadik és további vizsga (szigorlat) díjköteles.

[vissza]

3. A vizsgaidőszakról:

az időszak: 2020. június 2 - június 29.

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon a TJSZ szerinti 3 napos befizetési határidővel.

A Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat eleve javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók.

[vissza]

3.2. Vizsgák, szigorlatok lebonyolítása:

A Koordinációs Bizottság intézkedései alapján a vizsgák, szigorlatok lebonyolítása információs technológiák igénybe vételével lehetséges. A részletekkel kapcsolatban tájékoztatást a vizsgát szervező tanszék tud nyújtani.

[vissza]

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles részt venni. Amennyiben nem „jelenik meg”, tudása nem értékelhető és a Tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell írásban, elektronikusan vagy postai úton a Tanszéknél igazolnia. Amennyiben a Tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. A Tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.

A kérvény az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2020.06.02. 06:00

2020.07.07. 23:59

Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. A különeljárási díjat a következő félévben a KTH fogja kiírni 15 napos befizetési határidővel.

A kiírt tétel (KED) törléséhez vagy visszafizetéséhez a KTH-nak küldött hivatalos tanszéki vélemény szükséges (Neptun üzenet vagy e-mail is jó). Ennek tartalmaznia kell a hallgató adatait (név, Neptun kód), a vizsga adatait (tárgynév, tárgykód, vizsgaidőpont) és egyértelmű nyilatkozatot a hallgató a vizsgán való nem megjelenéssel kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan az aktív tételről indítható „007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen.” kérvényt be kell adni, hogy  késedelmi díj ne íródjon ki ennek tisztázásáig.

[vissza]

3.4. Elbocsátás a 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy ennek vizsgálata a vizsgaidőszakot követő átlagolás után történik, így a 6. elégtelent követően újabb vizsgán esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsátás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.

[vissza]

4. Vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsga:

A vészhelyzetre tekintettel a hallgató kérésére a KTB jóváhagyásával a vizsgaidőszak utáni két hétben– halasztott – vizsga, szigorlat is tehető.

A kérvény az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2020.06.17. 06:00

2020.06.23. 23:59

 

Akinek a körülményei nem tették lehetővé, hogy a vizsgaidőszakot követő két hétben vizsgázzon, a további lehetőséget kérhet a kérvény ismételt megnyitását követően:

A kérvény újra az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2020.07.13. 06:00

2020.07.19. 23:59

 

A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani

Ha a KTB engedélyezi a halasztott vizsgát, azt az augusztus 23-27. közötti időszakban kell letenni, és a vizsgajegyet a tanszéknek augusztus 28-án 12.00 óráig kell beírni.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki, amit digitális aláírással hitelesít, és feltölt a kérvényhez mellékletként. A határozatot a tantárgyat oktató tanszékre kell eljuttatni, és annak időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges .

A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon.

[vissza]

5.   Aktuális Neptun kérvények:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2020.05.04. 00:00

2020.07.15. 23:59

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni. A vizsga napjáról előzetesen a www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 7. számú, Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak c. táblázatából tájékozódhat.

A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont, javasolt a kérelmet a vizsgaidőszak végéig benyújtani, hogy a következő félév időben előkészíthető legyen.

012/B Átsorolási kérelem ön-költséges pénzügyi státuszba

2020.07.14. 06:00

2020.08.30. 23:59

A kérvényt csak állami ösztöndíjas hallgató adhatja be, aki a következő félévben önköltséges szeretne lenni.

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem 

2020.06. 08. 06:00

2020.06.23. 23:59

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. 2016 szeptembere előtti képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni 

2020.06.01. 06:00

2020.08.18. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2020.06.01. 06:00

2020.09.06. 23:59

025/A Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2020.06.01. 06:00

2020.08.18. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

025/B Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2020.06.01. 06:00

2020.09.06. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2020.03.15. 06:00

2020.08.31. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

[vissza]

6. Egyéb információk:

  • jegybeírások nyomon követése: A Tanszékek első ütemben 2020. július 1. 12.00 óráig jegyezhetik be a 2019/20/2 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a tantárgyat oktató Tanszék adminisztrátorát megkeresni.
    • a teljesített tantárgyakat igazoló dokumentum (leckekönyv másolat) kérése magyar és angol nyelven a 027 Igazolás kérése kérvény beadásával kérhető. Elektronikus példány kiállítása díjmentes, de papíralapú leckekönyv postázása 500 Ft szolgáltatási díj befizetése után lehetséges.
    • Az előrehaladás ellenőrzésével (elbocsátások, állami ösztöndíjas képzésre történő visszasorolások), akövetkező félévre bejelentkezéssel és az előzetes tantárgyfelvétellel kapcsolatban a júniusban megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

Eredményes vizsgaidőszakot és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

[vissza]

« Vissza