BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. január 25. kedd   ·     ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél a 2019/20/1 félévkezdésről

2019. július 24. szerda

Kedves Hallgató!

Szeretettel köszöntjük felvett hallgatóinkat, és jószívvel üdvözöljük már jogviszonyban lévő hallgatóinkat is, Mindenkinek jó tanulást, szorgalmat és kitartást, valamint a Legjobbakat kívánva a félévre.

Annak érdekében, hogy a félévkezdést megkönnyítsük, hírlevelünkben összefoglaltuk az aktuális határidőket, időszakokat, teendőket és tudnivalókat, valamint a hírlevél elején néhány szabályzatmódosításra, változásra is felhívjuk a figyelmet.

Kérdés esetén továbbra is bizalommal fordulhat hozzánk a KTH információs e-mail címén (info@kth.bme.hu), valamint személyesen (a KTH honlapján (http://www.kth.bme.hu/) közzétett) ügyfélfogadási időben. 

1. A legfontosabb változásokról röviden

1.1 BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

1.1.1. Tantárgykövetelményekkel kapcsolatos rendelkezések módosítása

1.1.2. Az átvétel rendjére vonatkozó módosítás

1.1.3. A hallgatók adatszolgáltatási kötelezettségéről

1.1.4. Jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó módosulások

1.1.5. Félév utólagos passziválásával kapcsolatos szabályozás

1.1.6. Aláírások érvényességére vonatkozó változás

1.1.7. Záróvizsga letételének feltétele

2. A legfontosabb időszakok és határidők

3. A legfontosabb tudnivalók bejelentkezésről és tantárgyfelvételről (amiről még nem írtunk)

3.1 A félévi bejelentkezésről és státuszról (aktív/passzív)

3.1.1 A 2019/20/1 félév hivatalból passziválásra kerül

3.1.2 A 2019/20/1 félév utólagos aktiválása

3.1.3 Az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonása

3.2 a tantárgy- és kurzusfelvételről

3.2.1 Végleges tantárgy- és kurzusfelvétel

3.2.2.  Utólagos tantárgy- és kurzusfelvétel

4. Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk

Ezen területről 2019. augusztus 20. után tudunk csak részletes, és pontos tájékoztatást adni, mert várhatóan ekkorra fogadják el A HALLGATÓI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ESETÉN NYÚJTHATÓ KEDVEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND című Rektori és Kancellári Közös Utasítást. Ez határozza meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) keretei között az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek fizetési kötelezettségeivel  kapcsolatban adható kedvezmények eljárásrendjét, a kapcsolódó feladat- és hatásköröket, eljárási határidőket.

4.1.Költségtérítés/önköltség 1. részlet (alapdíj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

4.1.1 Az 1. részlet kiírása és fizetési határideje

4.1.2 Az 1. részlet és a felvett kreditek alapján fizetendő önköltség összege

4.1.3 Az 1. részlet fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége

4.2 Költségtérítés/önköltség 2. részlet (felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

4.2.1 A 2. részlet kiírása és fizetési határideje

4.2.2 A 2. részlet csökkentésének kérelmezése, fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége

4.3 Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban

5. Kedvezményes tanulmányi rend

6. Hallgatói jogviszony igazolás átvétele, diákigazolvány érvényesítése 

 

1. A legfontosabb változásokról röviden  | [vissza]

1.1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása  | [vissza]

A 2019. július 1-től, illetve augusztus 15-től hatályos a BME módosított Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: BME TVSZ). A szabályzat elérhető a KTH honlapján (https://www.kth.bme.hu/document/2291/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_20190701_0815_T_.pdf).

1.1.1. Tantárgykövetelményekkel kapcsolatos rendelkezések módosítása  | [vissza]

A tantárgykövetelmény tartalmazza

 • a tanulmányi foglalkozásokon való jelenlét és részvétel követelményeit és a távolmaradás miatt elmulasztott követelmények teljesítésének lehetőségét, valamint a jelenlét ellenőrzésének módját és rendszerességét, ha az a jelen Szabályzatban foglalt előírástól eltér;
 • a tanulmányi teljesítményértékelések számát, típusát, teljesítésének módját (személyes közreműködéssel megadott helyen és időben szóban vagy írásban, elektronikus rendszeren keresztül), valamint a pótlás, ismétlés és javítás módját; és
 • a tantárgy teljesítés-értékelésével kapcsolatos tudnivalókat, beleértve az aláírás megszerzésének, illetve az érdemjegy meghatározásának módját.

1.1.2. Az átvétel rendjére vonatkozó módosítás  | [vissza]

 

Átvételre, szakváltásra, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. Átvételi kérelmet az őszi félévre vonatkozóan legkésőbb július 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan legkésőbb január 30-ig lehet benyújtani.

1.1.3. A hallgatók adatszolgáltatási kötelezettségéről  | [vissza]

A hallgató adatkezelője más szabályzatban meghatározott díj megfizetésére kötelezi azt a hallgatót, aki az erről szóló felhívást követő nyolc napon belül neki felróható okból nem közli az Egyetemmel a következő adatokat:

 • a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma;
 • a hallgató oktatási azonosító száma, személyazonosító okmány száma, fényképe, társadalombiztosítási azonosító jele;
 • a hallgató adóazonosító jele.

1.1.4. Jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó módosulások  | [vissza]

 • A TVSZ tanulmányi okból történő elbocsátásról szóló 64. § (1) bekezdésének c) pontjának módosulása alapján a hallgatói jogviszony az Egyetem egyoldalú nyilatkozatával szűnik meg, amennyiben a hallgató azonos szakon, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg.
 • A TVSZ 67. § paragrafusa szerint megszűnik a hallgató hallgatói jogviszonya tanulmányainak befejeztével, azon félév utolsó napján (őszi félévben január 31., tavaszi félévben július 15.), amelyben a végbizonyítványt (abszolutóriumot), megszerezte.
 •  A TVSZ 69. § paragrafusa szerint megszűnik a hallgató hallgatói jogviszonya a hallgató azon képzésén, amelyen a megengedett maximális számú passzív félévét (alap- és mesterképzésen 4 félév, osztatlan képzésen 6 félév) már igénybe vette vagy a jogviszony szüneteltetésének egybefüggő időtartama meghaladja az Nftv. által meghatározott két félévet és aktuális féléve ismét passzívnak minősülne. A jogviszony megszűnésének napja a félév regisztrációs időszakának utolsó napja.

1.1.5. Félév utólagos passziválásával kapcsolatos szabályozás  | [vissza]

A hallgatói jogviszony utólagos szüneteltetése (utólagos passzív félév) esetén a               hallgató adatkezelője törli a jogviszony szünetelése tárgyban hozott döntés véglegessé válását követően az adott félévre vonatkozó, a TR-ben bejegyzett tanulmányi eredményeket (teljesítményértékelések eredményei, vizsga, illetve szigorlati érdemjegyek), valamint tantárgy- és kurzusfelvételeket.

1.1.6. Aláírások érvényességére vonatkozó változásv  | [vissza]

Vizsgával záruló tantárgyakban a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírásbejegyzés megszerzése. A 2018/2019. tanév 2. félévben érvényben lévő vagy később megszerzett „Aláírva” aláírásbejegyzések - amennyiben a tantárgykövetelmény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Egyetemen folytatott tanulmányok (ideértve a szakváltás és újrafelvétel útján történő folytatást is) teljes időtartama alatt érvényes. A tantárgykövetelményben meghatározott aláírás érvényessége – a megszerzését követő – két félévnél rövidebb nem lehet.

1.1.7. Záróvizsga letételének feltétele  | [vissza]

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően akkor bocsátható záróvizsgára, ha a végbizonyítvány kiállításához szükséges feltételek legkésőbb a záróvizsga napját három nappal megelőzően fennállnak.

 

2. A legfontosabb időszakok és határidők  | [vissza]

időszak, esemény, feladat neve

időtartam, határidő

bejelentkezési időszak

2019.06.24. 06:00 – 2019.09.08. 23:59

előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2019.06.27. 18:00 – 2019.08.30. 12:00

regisztrációs időszak

2019.09.02. – 2019.09.06.

végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2019.09.02. 18:00 – 2019.09.08. 23:59

az első tanítási nap (páratlan oktatási hét)

2019.09.09.

a 2018/19/2 félév újraátlagolása és lezárása

2019.09.06. és 2019.09.12. között

költségtérítés/önköltség 1. részlet fizetési határideje

2019.09.09. (azoknak, akik már az előző félévben is Diákhitel 2–ből fizették az önköltséget, a fizetési határidő 2019.11.15.)

szorgalmi időszak

2019.09.09. – 2019.12.13.

a bejelentkezés esetleges visszavonásának határideje

2019.10.14.

felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség kiírása

várhatóan 2019.10.15-ig

felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség fizetési határideje

várhatóan 2019.11.15.

szigorlatok felvételének/leadásának időszaka a végleges tantárgyfelvételi időszakot követően

2019.09.09. 06:00 – 2019.12.01. 23:59

vizsgajelentkezési időszak

2019.12.10. 18:00 – 2020.01.29. 23:59

pótlási időszak

2019.12.16. – 2019.12.20.

vizsgaidőszak

2020.01.02. – 2020.01.29.

3. A legfontosabb tudnivalók bejelentkezésről és tantárgyfelvételről (amiről még nem írtunk)  | [vissza]

A 2018/19/2 félévzárásról szóló 2. hallgatói hírlevélben már részletesen írtunk a félévre bejelentkezés, a bejelentkezés elmulasztás, a bejelentkezés indoklás nélküli visszavonása és a tantárgy- és kurzusfelvétel, a sikertelen tantárgyjelentkezés, valamint az ismételt tantárgyfelvétel általános tudnivalóiról (https://www.kth.bme.hu/aktualitasok/aktualis/1909/). Amennyiben még nem tette, kérjük, szíveskedjék elolvasni előző hírlevelünket is. Jelen hírlevélben az ott leírt tájékoztatást szeretnénk az aktuális teendőkkel és információkkal kiegészíteni.

3.1. a félévi bejelentkezésről és státuszról (aktív/passzív)  | [vissza]

3.1.1.       A 2019/20/1 félév hivatalból passziválásra kerül  | [vissza]

 • ha 2019. szeptember 8-án éjfélig nem jelentkezik be. A BME TVSZ alapján a bejelentkezés elmulasztása esetén a félévet passzív félévként kell nyilvántartani, az első oktatási héten a KTH jelentkezteti be passzív félévre.
 • amennyiben bejelentkezett aktív félévre és a tantárgya(ka)t is felvette, de a bejelentkezést követően lejárt határidejű fizetési kötelezettségét 2019. szeptember 5-én 23:59-ig nem egyenlíti ki, ill. szeptember 5-ig nem nyújt be a fizetés halasztására vonatkozó kérelmet, amit a Kari Tanulmányi Bizottság elfogad(ott). Ebben az esetben is a KTH módosítja passzívra a státuszát.

Felhívjuk a figyelmét, hogy halasztás csak az önköltség/költségtérítés típusú kiírásra kérhető, a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: BME TJSZ) 14. § (8) bekezdése alapján a különeljárási és a szolgáltatási díjak megfizetése alól nem adható halasztás.

Annak érdekében, hogy a tartozás miatti passziválást elkerülje, a KTH a bejelentkezési időszakban többször automatikus rendszerüzenetben értesíti a lejárt/lejáró fizetési határidejű tartozásról és a tartozás nem rendezése esetén státuszának passzívra módosításáról. A tartozás ellenőrzésére a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés felületén van lehetőség a Félévek mezőben a Minden félév, a Státusz mezőben az Aktív opciót választva, majd a Listázás gombra kattintva.

 • ha az önköltséges finanszírozású képzésre átsorolt hallgató a regisztrációs időszak végéig nem írja alá a képzési szerződést és nem adja le azt a KTH-ban, továbbá ezáltal nem nyilatkozik tanulmányai önköltséges formában történő folytatásáról.

3.1.2.       A 2019/20/1 félév utólagos aktiválása  | [vissza]

 • 2019. szeptember 22. 23:59-ig kérhető a díjköteles 102 Kérvény félév utólagos aktíválására Neptun kérvényen, ha az aktív félévre történő bejelentkezés minden feltételének eleget tesz;
 • a fizetendő különeljárási díj mértéke 5500 Ft. A kérvényt – a többi díjköteles kérvénnyel azonosan – csak akkor tudja leadni, ha a szükséges fedezet (5500 Ft) rendelkezésre áll a gyűjtőszámláján.

3.1.3.       Az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonása  | [vissza]

 • 2019. október 14-ig külön indokolás nélkül a 031/A Bejelentkezés visszavonása Neptun kérvény beadásával lehetséges. A bejelentkezés visszavonása esetén a félév passzív félévnek minősül.
 • 2019. október 15-től 2020. január 29-ig csak rendkívüli, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben (szülés, baleset, betegség, vagy más, önhibán kívüli váratlan ok) a 031 Utólagos passzív félév kérése Neptun kérvényen. A váratlan ok igazolására szolgáló dokumentumot csatolni szükséges a kérelemhez, ill. a dokumentum eredeti példányát – amennyiben azt a Kari Tanulmányi Bizottság kéri – be kell mutatni. A kérelemben döntést hozó Kari Tanulmányi Bizottság döntésében rendelkezik a hallgató által esetlegesen befizetett költségtérítés, illetve önköltség, valamint a hallgató részére kifizetett ösztöndíjak és egyéb juttatások visszafizetésének mértékéről és módjáról is. 

3.2. A tantárgy- és kurzusfelvételről  | [vissza]

3.2.1. Végleges tantárgy- és kurzusfelvétel  | [vissza]

 • Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak 2019. augusztus 30-án délben lezárul. Rövid szünetet követően szeptember 2-án 18 órától lesz ismét lehetőség a tantárgyfelvételre. Órarendjét véglegesíteni szeptember 8-án 23:59-ig tudja.

Ha már az előzetes tantárgyfelvételi időszakban felvette a tantárgyait, akkor ebben az időszakban csak a tantárgyfelvétel ellenőrzése szükséges.

 • A potenciális záróvizsgázóknak javasolt ellenőrizniük, hogy a félévre felvett tantárgyak teljesítése esetén rendelkezni fognak-e a félév végén a képzésen előírt kreditszámmal, valamennyi tantárgy- és vizsgakövetelmény teljesítésre kerül-e, ill. amennyiben szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a képzésen, a teljesítés igazolásához szükséges aláírás bejegyzéséhez felvették-e a Szakmai gyakorlat tantárgyat.
 • A kurzusok indítását érintő szabályzati rendelkezések:  A tantárgy kurzusát el kell indítani,

ha a) az előzetes tantárgyfelvételi időszak végén az arra jelentkezők száma a meghirdetésekor előírt minimumot eléri vagy meghaladja

vagy b) a kurzus kötelező tantárgynak a mintatanterv szerinti félévében meghirdetett olyan kurzusa, melynek felvétele és teljesítése a tantárgy teljesítése érdekében kötelező és arra legalább egy hallgató jelentkezett. Ha egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, vagy a kurzus nem kötelezően teljesítendő tantárgy kurzusa, akkor a tanszék dönthet úgy, hogy a kurzus nem indul, vagy a kurzus indulásáról későbbre halaszthatja a döntést. Amennyiben a kurzus a tanszék döntése alapján nem indul el, a tanszéki adminisztrátor törli a hallgatókat a kurzusról, és a tantárgyról, majd a hallgatókat Neptun üzenetben valamint e-mailben értesíti a törlésről. Amennyiben a kurzus indításáról a tanszék a regisztrációs héten később hoz döntést, a hallgatókat a döntés elhalasztásáról értesíti. A halasztott döntés legkésőbbi időpontja a regisztrációs időszak utolsó előtti munkanap 14:00 óra. A tanszék a kurzusról lejelentkezést korlátozhatja, amennyiben a hallgatókat erről előzetesen tájékoztatja.

 • Amennyiben a kurzus várólistáján vannak jelentkezők, úgy

a) a mintatanterv szerint az adott félévben kötelezően meghirdetendő tantárgy esetében a kurzuslétszám(ok) emelésével vagy új kurzus(ok) indításával minden olyan hallgató számára lehetővé kell tenni a tantárgy kurzusainak felvételét, akik esetében ezt a mintatanterv előírja,

b) kötelezően választható, illetve szabadon választható tantárgyak esetében a Tanszék szabadon dönt a kurzuslétszámok emeléséről, illetve új kurzusok indításáról.

3.2.2.  Utólagos tantárgy- és kurzusfelvétel  | [vissza]

 • a 018 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL !) Neptun kérvényen kérelmezhető 2019. szeptember 9-én reggel 6 órától szeptember 16-án 23:59-ig, ha a kérvény beadásának indoka valamilyen adminisztratív/tanszéki hiba (pl. az elfogadott tantárgyai még nem kerültek átvezetésre/akkreditálásra, vagy az előkövetelményként meghatározott tantárgyból a 2018/19/2 félévi eredménye nem került bejegyzésre a Neptunba, stb.). A kérelem díjmentes.
 • a 019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁBÓL) Neptun kérvényen kérelmezhető 2019. szeptember 9-én reggel 6 órától szeptember 16-án 23:59-ig, ha pl. elmulasztotta a tantárgyfelvételt, ill. -leadást, vagy korábbi tartozás miatt a regisztrációs hét végéig nem tudta felvenni a tantárgyait és passzív félévre jelentkezett/jelentkeztették be, de a 102 sz. Neptun kérvényen kérelmezte a félév aktiválását, stb. A kérelem díjköteles, az utólagos felvételért vagy leadásért kurzusonként 5500 Ft különeljárási díj fizetendő,  amiből egy kurzus díja (5500 Ft) a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül, majd a KTH a felvett/leadott tantárgy kurzusainak számától függően további 5500 Ft összegű különeljárási díja(ka)t fog kiírni a feldolgozás során.  A kérvényt csak akkor tudja leadni, ha a szükséges fedezet (egy kurzus díjaként 5500 Ft) rendelkezésre áll a gyűjtőszámláján.
 • Nem kell Neptun kérvényt beadnia,
  •  ha a regisztrációs időszak után kurzuscserét szeretne. Kérését írásban a tantárgyat oktató Tanszéken szíveskedjék benyújtani.
  • ha a kurzus várólistáján maradt, vagy ha a tantárgy párhuzamos előkövetelményét nem teljesítette. Ezekben az esetekben az első oktatási hét első munkanapján a Tanszék tanulmányi adminisztrátora törli a tantárgy- és kurzusjelentkezést. Kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, hogy a felvett tantárgyról is törlésre kerül-e. Amennyiben a tantárgyról nem törlik, szíveskedjék azt a tanszéki adminisztráción jelezni.
  • ha szigorlatot szeretne felvenni vagy leadni, mivel azt 2019. december 1-én 23:59-ig saját maga megteheti.
  • ha van felvett tantárgya és a státusza pl. hivatalból történő passziválás miatt 2019. szeptember 22-ét követően is passzív marad, és nem kérte a félév utólagos aktiválását. Ebben az esetben a KTH központilag törli a tantárgyfelvételeit (kivéve az elismert tantárgyakat).

4. Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk  | [vissza]

4.1. Költségtérítés/önköltség 1. részlet (alapdíj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények  | [vissza]

4.1.1.  Az 1. részlet kiírása és fizetési határideje  | [vissza]

A TVSZ és a TJSZ változásaihoz kapcsolódó eljárásrend-módosulás miatt részletes tájékoztatás később.

4.1.2.       Az 1. részlet és a felvett kreditek alapján fizetendő önköltség összege  | [vissza]

A TVSZ és a TJSZ változásaihoz kapcsolódó eljárásrend-módosulás miatt részletes tájékoztatás később.

4.1.3.       Az 1. részlet fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége  | [vissza]

A TVSZ és a TJSZ változásaihoz kapcsolódó eljárásrend-módosulás miatt részletes tájékoztatás később.

4.2. Költségtérítés/önköltség 2. részlet (felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények  | [vissza]

4.2.1. A 2. részlet kiírása és fizetési határideje  | [vissza]

A TVSZ és a TJSZ változásaihoz kapcsolódó eljárásrend-módosulás miatt részletes tájékoztatás később.

4.2.2.       A 2. részlet csökkentésének kérelmezése, fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége  | [vissza]

A TVSZ és a TJSZ változásaihoz kapcsolódó eljárásrend-módosulás miatt részletes tájékoztatás később.

4.3. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban  | [vissza]

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése alapján az önköltség (költségtérítés) fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A 2019/20/1 félévtől önköltséges képzésre felvett vagy önköltséges képzésre átsorolt hallgatók a képzési szerződést saját maguk nyomtatják ki 2 példányban a hallgatói Neptun web Információ/Általános nyomtatványok felületén a Képzési szerződés önköltséges hallgatók részére nyomtatványt kiválasztva és a sorvégi + (Lehetőségek) közül a Nyomtatásra kattintva. A rendszer pdf-ben generálja le a képzési szerződést, ami megnyitást követően nyomtatható. A kinyomtatott képzési szerződést elolvasást és aláírást követően a felvetteknek a beiratkozáson, az átsorolt hallgatóknak legkésőbb a regisztrációs időszak végéig ügyfélfogadási időben a KTH (R. ép. aulában található) információs pultjánál vagy a sorszámkiadó automatán Egyéb menüpontot választva a KTH-ban kell leadniuk. Amennyiben a képzési szerződés leadását elmulasztja, akkor az aktív félévre bejelentkezését érvénytelenítik, vagyis státuszát passzívra módosítják (lásd még 3.1.1. bekezdés).

(Figyelem! A képzési szerződés várhatóan augusztus 26-tól lesz elérhető.)

5. Kedvezményes tanulmányi rend  | [vissza]

 • a 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem Neptun kérvényen kérelmezhető a beadási indoktól függően az alábbi határidőkkel:
  a regisztrációs hét végéig (2019. szeptember 6. 23:59) adható be az alábbi indokok esetében:
  • kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve tehetséggondozási programban való részvétel,
  • párhuzamos képzésben – ide értve a nemzetközi csereprogramokat, mobilitási programokat és más ösztöndíjas képzéseket is – való részvétel,
  • folyamatosan jó tanulmányi eredmény mellett végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, illetve közösségi tevékenység vagy közfeladat ellátása,
  • országos szintű, aktív élsportolói tevékenység,

   a félév során bármikor beadható az alábbi indokok esetében:

  • szülés, illetve gyermekgondozás, továbbá szülési szabadság,
  • szociális, illetve egészségügyi helyzet megváltozása.
 • A kérelemhez kötelezően csatolandó egy Excel fájl, amiben a hallgató megadja a kedvezménnyel érintett tantárgyak nevét, tárgykódját és a kedvezmény típusát. További mellékletként csatolandó a kérelemben megadott indokot alátámasztó dokumentum. A benyújtandó igazolásokat részletesen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 131. § (3) bekezdése tartalmazza.
  • A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) dönt. A KTB engedélyét a KTH határozatban rögzíti. A határozat ügyfélfogadási időben vehető át a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában.
  • A hallgató a kedvezményes tanulmányi rendről kapott engedélyről és az abban foglaltakról köteles az érintett tantárgyak és kurzusok oktatóit tizenöt napon belül tájékoztatni, valamint a követelmények egyéni teljesítési módját és ütemezését előzetesen egyeztetni. A tájékoztatás és egyeztetés elmulasztása esetén a kedvezmény nem érvényesíthető. Az egyeztetés módjában Karonként eltérés lehet, amiről előzetesen a Kari Hallgatói Képviseleteknél tájékozódhat.

6. Hallgatói jogviszony igazolás átvétele, diákigazolvány érvényesítése   | [vissza]

 • Hallgatói jogviszony igazolást a 2019/20/1 félévről előreláthatólag 2019. szeptember 10-től kérhet megnövelt ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információs pultnál található munkahelyeken, amennyiben a bejelentkezési kötelezettségének a regisztrációs hét végéig eleget tesz.  
 • A 2018/19/2 félévi diákigazolvány matricák 2019. október 31-ig érvényesek. A 2019/20/1 félévi érvényesítés kezdetéről honlapunkon (http://www.kth.bme.hu/) tájékoztatjuk. Azok számára, akik a 2018/19/2 félévben passzív féléven voltak, és a 2019/20/1 félévben aktív félévre jelentkeznek be, várhatóan 2019. szeptember 10-től lesz lehetséges a diákigazolvány érvényesítése.
 • Az újonnan megrendelt diákigazolványok átvételéről Neptun üzenetben és e-mailben értesítjük az érintett hallgatókat.

 

Sikeres félévkezdést és félévet kívánunk!

Központi Tanulmányi Hivatal

 

« Vissza