2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

KTH hallgatói hírlevél 2014/15/1 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

2014. november 26. szerda

Kedves Hallgató!

2014. december 1-jén 18 órakor indul a vizsgajelentkezés. Milyen egyéb határidőkre kell figyelnie a félév végén? Melyek az ebben az időszakban aktuális Neptun kérvények? Mit kell tudni az Államkincstárba átvitt BME gyűjtőszámláról?

Ha ezekre a kérdésekre is szeretne választ kapni és a vizsgajelentkezést, valamint a pótlási és vizsgaidőszakot érintő legfontosabb előírásokat röviden áttekinteni, kérjük, szíveskedjék elolvasni hírlevelünket.

1.      Félév végi időszakok, időpontok, határidők:

időszak, időpont megnevezése

időszakok a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára

vizsgajelentkezési időszak

2014.12.01. 18:00 – 2015.01.28. 23:59

szorgalmi időszak utolsó napja

2014.12.12.

pótlási időszak

2014.12.15. – 2014.12.19.

vizsgaidőszak

2014.12.22. – 2015.01.28.

Tanszékek számára végső jegybeírási határidő

2015.01.29. 23:59


A hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára a pótlási időszak 2014. december 15-től 2015. január 9-ig, a vizsgaidőszak 2014. december 15-től 2015. január 30-ig tart. Eredményeiket a Tanszékek január 31-én éjfélig rögzítik a Neptun rendszerben.

2.      Aktuális Neptun kérvények:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

101 Kérelem befizetendő kiírt tétel megosztására, illetve befizetési határidejének módosítására

2014.09.15. 06:00

2014.12.20. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2014.09.12. 06:00

2015.01.30. 23:59

011 Átvételi kérelem

2014.11.20. 06:00

2015.01.11. 23:59 (Amennyiben a megpályázott képzésen van alkalmassági vizsga, a vizsga időpontját megelőző 10. napig a kérvényt le kell adni.)

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2014.12.01. 06:00

2015.01.23. 23:59

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2014.12.01. 06:00

2015.02.06. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2014.12.01. 06:00

2015.02.06. 23:59

052 Vizsgáról távollét igazolása

2014.12.15. 06:00

2015.02.22. 23:59

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

2015.01.05. 06:00

2015.01.18. 23:59 (A kérvény beadási határidejét a Kari Tanulmányi Bizottság a végleges tantárgyfelvételi időszak végéig (2015.02.08-ig) meghosszabbíthatja. A kérvény KTB által meghatározott beadási határidejéről a Neptunban tájékozódhat.)


A Neptunban elérhető valamennyi kérvényről készült egy összefoglaló táblázat, ami a kérvény beadási időtartamán felül tartalmazza, hogy a kérvényhez kötelező-e mellékletet csatolni, milyen bizottság, ill. melyik szervezeti egység bírálja el a kérvényt, szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött-e a kérvény, a kérvény elbírálását követően készül-e határozat, amit a hallgatónak az adott Tanszéken be kell mutatnia, stb. A táblázatot rövidesen közzétesszük honlapunkon.

3.      Amit még tudni érdemes


3.1.       
… a vizsgajelentkezésről:

 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén van lehetőség a 2014/15/1 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva.
 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetősége.
 • Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.
 • Vizsga érvényes aláírás birtokában tehető. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő 6 félévben érvényes, vagyis a jelenlegi félévben a 2011/12/1 félévben és az azt követően megszerzett aláírások tekinthetők érvényesnek a vizsgajelentkezésnél.  
 • A 2014/15/1 félévben az aláírást/aláírás megtagadását 2014. december 19-ig írják be a Tanszékek a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások a késve beadott feladat, ill. a pót-pót zárthelyi értékelését követő második napig kerülnek bejegyzésre.
 • Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

3.2.        … a pótlási időszakról:

 • A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása azonban nem jár alanyi jogon. A tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.
 • A zárthelyi dolgozatok pótlása korlátozott az alábbiak szerint:


A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást.


Egy tantárgyból a hallgató által igénybe vehető pótló zárthelyik száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát.

 • A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.
 • A pótlásért különeljárási díjat kell fizetni, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft, a pót-pót zh-ért 4500 Ft különeljárási díj fizetendő.
 • A pótlásokért fizetendő különeljárási díjakat a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban.
 • A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLMMMM) és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPMMMM) feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen van lehetősége fellebbezni.


3.3.       
… a vizsgaidőszakról:

 • Vizsgát személyazonossága fényképes okmánnyal történő igazolását követően tehet.
 • Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen.
 • Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be az elutasítást követő 8 napon belül.
 • A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot. Az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.


3.4.       
… a gyűjtőszámláról:

2014. november 18-tól a Magyar Államkincstár által kezelt gyűjtőszámlára utalhat:

bankszámla neve: Neptun gyűjtő számla

bankszámla száma: 10032000 - 01425279 - 01120008

külföldről történő utalás esetén az IBAN szám: HU97 1003 2000 0142 5279 0112 0008

 

A KTH év végi nyitva tartásáról, a gyűjtőszámlára utalás év végi rendjéről, a 2014/15/2 félévre bejelentkezésről és tantárgy-, valamint kurzusjelentkezésről decemberben küldendő hírlevelünkben fogunk tájékoztatást adni.


A vizsgákra jó felkészülést és eredményes vizsgaidőszakot kívánunk!

Üdvözlettel:


Központi Tanulmányi Hivatal

 

 

 

 

A BME GYŰJTŐSZÁMLA SZÁMLASZÁMA

2005. április 10. vasárnap

A BME gyűjtőszámlára bármely banknál vezetett lakossági folyószámláról átutalható a szükséges fedezet. Az átutalási megbízás kitöltésénél

 

A jogosult neve:                  Neptun gyűjtő számla

A jogosult számlaszáma10032000 - 01425279 - 01120008

Megjegyzés: a hallgató Neptun kódja (hat jegyü alfanumerikus kód) NK-neptunkód formában

Például, ha a Neptun kód A1B2C3, akkor a megjegyzés rovatba ez kerül: NK-A1B2C3


Külföldről történő utalás esetén kérjük az IBAN számot használni:

HU97 1003 2000 0142 5279 0112 0008

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

 • Ha a megjegyzés rovatban nem, vagy nem a megadott formában szerepel a Neptun kód, akkor az összeg visszautalásra kerül a befizető számlájára. (A BME Gyűjtőszámlán biztosított fedezet terhére teljesített befizetéseknél a "BEFIZETŐ" csak MAGÁNSZEMÉLY lehet (Adóazonosítója 8 - cal kezdődik).
 • A "BEFIZETŐ" nem kell hogy azonos legyen azzal, aki a fedezetet a gyűjtőszámlára átutalta.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 117.   ·   Telefon: +361 463 4242   ·   E-mail:
flag-hu
2014. november 29. szombat   ·   2014/15/1 félév 13. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Neptun hírek

Egyetemi hírek

Meghívó

2014. november 27. csütörtök

A kari, tanszéki oktatási felelősök és Neptun adminisztrátorok számára tájékoztatót tartunk...

Bővebben »

BME TTK Nyílt Nap

2014. november 13. csütörtök

A Természettudományi Kar Nyílt Napja december 5-én, pénteken 9-kor kezdődik.

Bővebben »

Diplomamentő Program

2014. október 19. vasárnap

A záróvizsgát tett, de nyelvvizsgával még nem rendelkezők részére...

Bővebben »

Diplomaátadó ünnepségek 2014-ben

2013. december 06. péntek

A Dékáni Hivataloktól kapott tájékoztatás szerint ...

Bővebben »

Még több hír »

Időpontok, időszakok

2014/15/1 félév

Szorgalmi időszak befejezése 2014.12.12.
Munkarend változás (dec. 24. helyett) 2014.12.13.
Pótlási időszak 2014.12.15. – 2014.12.19.
Vizsgaidőszak (hagyom) 2014.12.15. – 2015.01.30.
Pótlási időszak (hagyom.) 2014.12.15. – 2015.01.09.
Vizsgaidőszak 2014.12.22. – 2015.01.28.
A BME zárva 2014.12.24. – 2015.01.04.
Munkarend változás (pihenőnap) 2015.01.02.
Munkarend változás (jan. 2. helyett) 2015.01.10.

2014/15/2 félév

Regisztrációs hét 2015.02.02. – 2015.02.06.
Az első tanítási nap 2015.02.09.
Húsvét 2015.04.06.
Munka ünnepe 2015.05.01.
Szorgalmi időszak befejezése 2015.05.15.
Pótlási időszak 2015.05.18. – 2015.05.22.
Vizsgaidőszak (hagyom.) 2015.05.18. – 2015.06.26.
Pótlási időszak (hagyom) 2015.05.18. – 2015.06.05.
Pünkösd 2015.05.25.
Vizsgaidőszak 2015.05.26. – 2015.06.22.
Összes időpont »