3 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2015. július 23. csütörtök

A felvételi rendszerből átkerültek az Egyetem tanulmányi rendszerébe, a Neptunba a felvettek adatai. Megkezdtük a (Neptun kódot is tartalmazó) írásos felvételi határozatok nyomtatását, postázását.
Ezzel együtt fogjuk küldeni

Mindkettő elolvasható további fontos információkkal együtt a BME 2015-ös Tanulmányi Tájékoztatójában is, mely a lenti képre kattintva érhető el.

Neptun kérvények elérhetősége: technikai okok miatt a Neptun rendszerben még nem érhető el valamennyi kérvény. Ezek előreláthatólag augusztus 17. után lesznek leadhatók, a türelmüket kérjük.Nyári HJB ülések

2015. július 14. kedd

Az elbocsátás, illetve az átsorolás miatti jogorvoslati kérelmeket tárgyaló HJB ülések időpontjai és helyszínei <<itt>> olvashatók (pdf).


Kedves Hallgató!


Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás), illetve költségtérítéses vagy önköltséges képzésbe átsorolásával (a továbbiakban: átsorolás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme eseti Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván - a KTH honlapján közzétett helyszínen és időpontban van lehetősége (az a helyszín és időpont vonatkozik Önre, amely az Önt érintő képzés Karánál található, külön az elbocsátás ellen, illetve az átsorolás ellen benyújtott fellebbezésnél). 

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatására joga van. Amennyiben a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indoklását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, tehát írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye és távolmaradását sem értékelik Önre hátrányosan. Amennyiben tehát a kérelmében már leírtakon felül egyebet személyes meghallgatása során sem kívánna vagy tudna előadni, úgy az ügyintézés gyorsítása és a többi hallgató érdekében ajánljuk, hogy fontolja meg, élni kíván-e a személyes meghallgatása jogával. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben szíveskedjen magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját.

 

Az elbocsátás, illetve átsorolás jogi hátteréről az alábbiakban tájékoztatjuk. Az alábbi tájékoztatás nem teljes körű, mindössze a figyelemfelhívás célját szolgálja, és nem menti fel a hallgatót az alól, hogy a rá vonatkozó szabályokat mélységében és részleteiben megismerje. Mindazonáltal hasznosnak tartjuk ezek ismertetését, hogy fellebbezését kellő megfontolást követően, a szükséges ismeretek birtokában tudja elkészíteni.


Elbocsátó határozat elleni fellebbezés esetén:

 

 • Kétszeres képzési idő miatti elbocsátás:

 

Amennyiben a BME az Ön hallgatói jogviszonyát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban TVSZ) 3. § (6) bekezdés b) pontja alapján szüntette meg, azaz mert végbizonyítványát a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve a szakmai követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerezte meg, és az első fokú határozat nem tartalmaz adathibát, vagy nem rendelkezik olyan engedéllyel, amely ez alól a szabály alól valamilyen indokra tekintettel már felmentést adott volna, az elsőfokú határozat megsemmisítésére csak méltányosság terhére van lehetőség. Erre is csak akkor, ha méltányossági lehetőségét még nem használta fel (TVSZ 23. § (1) bek.). A méltányossági kérelem pozitív elbírálásához olyan súlyos, különös méltánylást igénylő indokot kell bizonyítania (az azt alátámasztó dokumentumok csatolásával), amelyek kizárták, lehetetlenné tették, vagy aránytalanul megnehezítették a BME TVSZ által a végbizonyítvány kétszeres képzési idő alatti megszerzését. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ilyen méltányolható indok esetén is abban az esetben várható egyedi mérleges alapján és szoros kivételként a méltányossági kérelem elfogadása, ha a végbizonyítvány megszerzéséhez már reálisan kevés erőfeszítés szükséges az egyetemi/kari szabályok betartásával

 

 • 6 elégtelen miatti elbocsátás:

 

Amennyiben a BME hallgatói jogviszonyát a TVSZ 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján szüntette meg, azaz mert azonos képzésen azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot, eredményesen csak abban az esetben fellebbezhet, ha az elsőfokú határozat valamiért esetlegesen adathibás lenne. Amennyiben az elsőfokú határozat a szabályoknak megfelelő, az elsőfokú határozat megsemmisítésére nincs lehetőség, ugyanis az elbocsátást jogszabály kötelezően írja elő [1], így ezen előírás alól méltányosság terhére sem adható felmentés.

 

Költségtérítéses/önköltséges képzésbe történő határozat elleni fellebbezés esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez esetben a BME-nek nincs lehetősége méltányossági alapon a hallgatókat mentesítenie az átsorolás alól, ugyanis az átsorolás feltételeit jogszabály határozza meg [2]. Jogszabály előírása alól a BME nem adhat felmentést. Azaz a HJB-nek csak abban az esetben van módja az elsőfokú határozat megsemmisítésére, ha az esetlegesen valamilyen okból hibás lenne (például a megszerzett kreditek száma nem helyesen szerepel a Neptunban.) Ezzel nem azt állítjuk, hogy ez ellen a határozat ellen semmilyen módon nem lehet eredményesen fellebbezni. Azt viszont igen, hogy csak és kizárólag nagyon szűk körben, rendkívül méltányolható különleges egyedi indok fennállása esetén van lehetőség az államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas státusz fenntartásához. (Nem elégséges indok ehhez például az, ha a hallgató esetlegesen tanulmányait finanszírozni nem tudja. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szűrésnél csak és kizárólag megszerzett kreditek kerülnek figyelembe vételre, az akkreditált kreditek nem. A teljesített/megszerzett, illetve az akkreditált kredit ugyanis különbözik egymástól. Mind az új, mind a régi felsőoktatásról szóló törvény egyértelműen elkülöníti egymástól a tanulmányi követelmények adott képzésen történő teljesítésével megszerzett kreditet, illetve a más képzésen megszerzett, az adott képzésen elismertetett (akkreditáltatott) kreditet. Az akkreditált kredit tehát nem minősül megszerzett kreditnek az átsorolás szempontjából figyelembe vett kreditek számításánál.

 

 • Tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolása:

 

A Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban TJSZ) 7. § (5) bekezdése alapján a 2007. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatókat költségtérítéses képzésbe kell átsorolni, ha a hallgatóra vonatkozóan egyszerre teljesül, hogy tanulmányai során az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg az adott szak mintatantervében az adott időszakra előírt kreditmennyiség 50%-át, továbbá az adott képzése keretében egynél több befejezett aktív félévvel rendelkezik, továbbá a hallgatói jogviszonyát az előző átsorolás időszak óta a KTB egyik félévben sem szüneteltette utólagosan a TVSZ-ben meghatározott módon. Az adott szakon, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók esetén az átsorolással érintett hallgatók száma az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb tizenöt százalékáig terjed. Amennyiben e mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, az összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat az átsorolás alól mentesíteni kell.

 

 • Tanulmányaikat 2012. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolása:

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) szerint a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.

 

 

Ezúton is kérjük, hogy a fentiekben ismertetettekre tekintettel szíveskedjenek esetleges fellebbezésüket átgondolni és mérlegelni.

 

Üdvözlettel:

Általános Jogi Osztály[1] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (4) bekezdés: „A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.”.

[2] Tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolására a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. évi törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 29. §-a vonatkozik. Tanulmányaikat 2012. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) bekezdése vonatkozik.

KTH hírlevél bejelentkezésről, előzetes tantárgyfelvételről, elbocsátásokról és átsorolásokról

2015. június 22. hétfő

Kedves Hallgató!

 

Mielőtt kezdetét veszi a nyári pihenés, a következő félévre bejelentkezéssel és az előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb határidőkről és tudnivalókról, valamint a szabályzataink előírásai szerinti elbocsátások és átsorolások feltételeiről és folyamatáról szeretnénk hírlevelünkben tájékoztatni.

 

Időszakok, határidők:

 

 

időszak neve

időtartam, határidő

Bejelentkezési időszak

2015.06.15. 06:10 – 2015.09.06. 23:59

Előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés

a legtöbb hallgatónak
az ÉMK, ÉPK és KJK „jobb tanulóinak”

2015.06.24. 18:00 – 2015.08.28. 12:00
2015.06.24. 12:00 és 17:00 között is

 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az órarendszerkesztő modul technikai problémái miatt a karok órarendkészítői valószínűleg a nyár folyamán bizonyos kurzusok időpontjait változtatni kényszerülnek. Kérjük, hogy — amennyire a nyári programjai engedik — a kurzuskínálatot kísérje figyelemmel, és ha szükséges a kurzusfelvételén módosítson az előzetes tantárgyfelvételi időszak végéig, azaz 2015. augusztus 28. délig

A tudnivalókról részletesen:

 1.   Félévre bejelentkezés:

 • a Neptun Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén lehetséges az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
 • minden képzésen, ahol hallgatói jogviszonya van, nyilatkozni kell a félév státuszáról;
 • amennyiben a bejelentkezést egymást követő 3 alkalommal elmulasztja, a BME a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai alapján egyoldalú elbocsátó jognyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát;
 • aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül lehetséges a bejelentkezés;
 • tantárgyfelvétel nélkül is lehet aktív a féléve;
 • passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be a hallgató, további maximum két passzív félévet a dékán engedélyezhet a hallgató 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére Neptun kérvénye alapján. A passzív félévek száma összességében nem lehet több mint a képzési idő fele (felfelé kerekítve).

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2015.06.24. 06:00

2015.09.06. 23:59

 • Amennyiben kérelmezett tantárgybefogadást/tantárgyátvezetést, és a 2015/16/1 félévben passzív félévre szeretne bejelentkezni, az elismert tantárgyak leadását nem tudja megtenni. Ebben az esetben a passzív félév iránti igényéről a regisztrációs hét végéig, 2015. szeptember 6-én 23:59 –ig, a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések elektronikus kérvényben nyilatkozhat. Nyilatkozata alapján a KTH passzív félévre jelentkezteti be.

2.   Előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel:


A legtöbb hallgatónak és a „jó tanulóknak”
:

 • a legtöbb hallgató számára 2015. június 24-én 18 órakor kezdődik;
 • az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karokon a „jobb eredményt” elért hallgatók számára június 24-én 12 és 17 óra között is lehetséges lesz. Azok a tantárgyak vehetők fel ebben az időszakban, amire más Karok hallgatói nem jelentkezhetnek.
  • Az Építőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és MSc képzésekben részt vevő hallgatók részesülnek kedvezményben, akiknek a 2014/15/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,50.
  • Az Építészmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és osztatlan képzéses hallgatók vehetik fel korábban a tantárgyaikat, akiknek a 2014/15/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,70.
  • A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanulmányi Bizottsága azokat a hallgatókat részesíti kedvezményben, akiknek a 2014/15/2 félévi ösztöndíjindexe legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.
  • A három Karon a tanulmányi eredmények megállapításához 2015. június 24-én délelőtt a KTH elvégzi a 2014/15/2 félév átlagolását, majd a kedvezményben részesülő hallgatókat Neptun üzenetben értesíti a tárgyjelentkezés kezdetéig. A félévi ösztöndíjindex és a kumulált átlag a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhető.
  •  a tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozás, a tantárgy végleges követelményét teljesíteni szükséges;
  • Továbbra is javasoljuk a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen az órarend tervező funkció használatát, aminek segítségével már a tantárgyfelvételt megelőzően összeállítható az órarend.


Teendők sikertelen tantárgyfelvétel esetén
:

 • a tantárgy végleges követelményének teljesülése ellenére is sikertelen tantárgyfelvételt a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt Neptun kérvényen lehet jelezni.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2015.06.24. 12:00

2015.09.06. 23:59

 • a Neptun működési hibája miatti tantárgyfelvételi probléma a neptun@bme.hu címre küldött levélben jelezhető;
 • amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a tantárgyat meghirdető Tanszék segítségét kérheti.
 • A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, stb.).
 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizni szükséges az aláírás érvényességét. Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2015/16/1 félévben a 2012/13/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások (=a dátuma 2012.09.01 utáni) lesznek érvényesek.


Javító célú ismételt tantárgyfelvétel
:

Amennyiben korábbi félévben már teljesített tantárgyat javítás céljából ismételten fel szeretne venni, kérését a 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból kérvényen nyújthatja be. A kérvény beadási határideje Karonként eltérhet.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

2015.06.24. 06:00

Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen az érvényesség vége mezőben szereplő határidő


Nyelvi tantárgyak felvétele, leadása
:

 • A KTH honlapján közzétettük a rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek számát. A közzétett adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni jogvesztő határidő mellett.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

2015.06.24. 06:00

2015.07.09. 23:59

 

 • 0 kredites nyelvi tantárgyak 2015. augusztus 28-án délig adhatóak le, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni. A nyelvi tantárgyak felvételét érintő további előírásokról a BME GTK Idegen Nyelvi Központ honlapján a Tevékenység/Hallgatói Nyelvoktatás/Tárgyfelvétel/Rektori Utasítás felületén talál információkat (http://www.nyi.bme.hu/index.php?targyfelvetel).


Tárgyfelvétel újra a regisztrációs héten
:

 • Az előzetes tantárgyfelvételi időszak augusztus 28-án 12 óráig tart. Ezt követően tantárgyfelvételre a regisztrációs hét első napján, augusztus 31-én 16 órától lesz lehetősége szeptember 6-án 23:59-ig


3.  
Elbocsátások, átsorolások:


Elbocsátások, átsorolások a félévzárás előtt
:


Támogatási idő lejárta miatti átsorolások
:

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a 2014/15/2 félévvel bezárólag lejárt a 12 féléves egyéni vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2félév) támogatási ideje, és a 2015/16/1 félévben tanulmányaikat csak költségtérítéses/önköltséges finanszírozásban folytathatják, a KTH postázta az átsoroló határozatot. A támogatással kapcsolatos féléves adatokat a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) tartja nyilván. A hazai felsőoktatási intézmények folyamatosan javítják a FIR-be küldendő adatokat, így előfordulhat, hogy további hallgatók kapnak értesítést az egyéni támogatási idő lejárta miatti átsorolásról. A https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html honlapon megtekinthetők az egyes felsőoktatási intézményekben elhasznált támogatási idő. A képzéshez rendelkezésre álló időbe beleszámítandó az előző azonos képzésen elhasznált támogatási idő is.


Képzési idő kétszerese lejárta miatti elbocsátások
:


Amennyiben a hallgató a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzi meg a végbizonyítványt (abszolutóriumot), ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidőig nem szerez végbizonyítványt, a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát. A KTH által kiküldött elbocsátó határozat feltételes. Amennyiben a hallgató befejezi a tanulmányait, vagyis legalább abszolutóriumot szerez, vagy saját kérésre már kérelmezte az elbocsátását, illetve engedéllyel rendelkezik a tanulmányainak meghosszabbítására, akkor tanulmányi okból nem kerül elbocsátásra.

 


Elbocsátás, átsorolások a félévzárás után
:

A tanulmányi okból történő elbocsátásban és átsorolásokban érintett hallgatók értesítése a Tanszékek számára június 23-án éjfélig lehetséges jegybeírás, majd a 2014/15/2 félév június 24-én történő átlagolását követően – várhatóan – június 26-ig történik meg. Az átlagolást követően a féléves és kumulált tanulmányi eredmények a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhetőek.


6 elégtelen miatti elbocsátás
:

Elbocsátásra kerül az egyetem által, ha azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.


Tanulmányi eredmény miatti átsorolás támogatottról költségesre
:

 • A 2012. szeptember 1-jétől kezdődően jogviszonyt létesített állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók közül azt sorolják át önköltséges finanszírozásba, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet.
 • A 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgatók közül az kerül átsorolásra költségtérítéses képzésbe, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe (ÖKKI) a saját homogén hallgatói csoportja legrosszabb 15 %-ában van. Az ÖKKI értéke a Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületen a félév sorszáma előtti + jelet kinyitva az Össz.korr.kredit: mezőben tekinthető meg.


Tanulmányi eredmény miatti átsorolás költségesről támogatottra
:

Költségtérítéses finanszírozásból az kerülhet át kérelmére államilag támogatott képzésbe, aki nem használta el még a támogatási idejét, felszabadul számára betölthető támogatási hely, valamint aki az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet szerzett. Az ÖKKI szerinti rangsor dönt a betölthető helyekről. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesítettek esetében még az is követelmény, hogy az ÖKKI-je jobb legyen, mint a homogén hallgatói csoport legrosszabb 20 %-ának ÖKKI-je Az átsoroló határozatban részletesen leírásra kerül, milyen határidővel és hogyan kell kérelmeznie a hallgatónak a támogatott képzésre átjelentkezést.


Elbocsátó és átsoroló határozatok postázása
:

Az elbocsátó és átsoroló határozatokat a hallgató a Neptun rendszerben bejegyzett értesítési, tartózkodási, állandó címére (ebben a sorrendben vizsgálva az első megfelelően kitöltöttre) postázza a KTH. A határozatról Neptun üzenetben és a hallgató alapértelmezett e-mailjére küldött levélben is értesítjük.
 

4.   Egyéb információk:

 • A 2015/16/1 félévi költségtérítés/önköltség 1. részlete (alapdíj) várhatóan augusztusban kerül kiírásra. A kiírással és befizetéssel kapcsolatban további információkat augusztusban küldendő, félévkezdésről szóló hírlevelünkben közlünk.
 • A KTH nyáron is nyitva tart, az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (http://kth.bme.hu/) tájékozódhat.
 • A nyári időszakban lehetőség van a hallgatói jogviszony igazolás postázását kérni a Neptun tanulmányi rendszerben megadott állandó lakcímére. A hallgatói jogviszony igazolás postázása a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése elektronikus kérvényben kérhető. Ebben az esetben az igazolás 500 Ft szolgáltatási díj köteles.


A 2015/16/1 félév kezdését érintő információkról augusztus második felében újabb hírlevélben tájékoztatjuk.


A nyárra kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk!

Üdvözlettel:


Központi Tanulmányi Hivatal

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2015. július 28. kedd   ·   2015 nyár 5. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Tanulmányi hírek

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2015. július 23. csütörtök

Információk a beiratkozásról, a tanulmányokról (a hír frissült: 07.27) 

Bővebben »

Pótfelvételi lehetőségek a BME-n

2015. július 23. csütörtök

Több szakon is hirdet az Egyetem pótfelvételit, jelentkezési határidő: augusztus 10.

Bővebben »

Nyári HJB ülések

2015. július 14. kedd

A hírben az elbocsátás, illetve az átsorolás miatti jogorvoslati kérelmeket tárgyaló HJB ülések időpontjai és helyszínei, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztató olvasható.

Bővebben »

Új Neptun kérvény

2015. július 2. csütörtök

Igazolás, ha a szakmai gyakorlat helyszíne nem Budapest...

Bővebben »

KTH hírlevél bejelentkezésről, előzetes tantárgyfelvételről, elbocsátásokról és átsorolásokról

2015. június 22. hétfő

A 2015/16/1 félévre bejelentkezésről, az előzetes tantárgyfelvételről, valamint a félévzárást követő, ún. „nyári” elbocsátások és átsorolások feltételeiről és folyamatáról.

Bővebben »

Nyári nyitvatartás

2015. június 22. hétfő

Június 29-től változik a KTH nyitva tartása.

Bővebben »

Még több hír »

Időpontok, időszakok

Egyetemi hírek

Pótfelvételi lehetőségek a BME-n

2015. július 23. csütörtök

Több szakon is hirdet az Egyetem pótfelvételit, jelentkezési határidő: augusztus 10.

Bővebben »

Kémszámtábor (2015. augusztus 7-14.)

2015. július 23. csütörtök

A Szent-Györgyi Albert Szakkollégium idén is megrendezi a VBK egyik legnagyobb múltú diákrendezvényét, a Kémszámtábort, amelyre július 24-től augusztus 2-ig lehet jelentkezni

Bővebben »

Diplomaátadó ünnepségek 2015-ben

2015. január 29. csütörtök

A Dékáni Hivataloktól kapott tájékoztatás szerint...

Bővebben »

BME Képzési tájékoztató

2014. július 22. kedd

A 2014/2015-ös tanév tájékoztatója...

Bővebben »

Még több hír »