3 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Novemberi HJB ülés (elbocsátás, általános fellebbezés)

2017. november 20. hétfő

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2017. november 29-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személyes meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2017. november 29.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatásához joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indokolását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye, távolmaradásából sem származik hátránya. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 

Fenntartható Közlekedés Konferencia

2017. november 17. péntek

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat keretében „Fenntartható Közlekedés” címmel konferenciát rendez.

A konferencia ideje: 2017. november 21. (kedd), 11.00 – 14.00 óráig


A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.  (megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!

Előzetes regisztráció: a konferencia témája, a név, a beosztás (BME hallgató), és az e-mail cím megadásával a gttsz@gttsz.hu e-mail címen.

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

 • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
 • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
 • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
 • a tanév során igényelt igazolványok
  • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
  • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 21. kedd   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Felvett hallgatóink teendői a beirakozásig

A BME-re a 2016/2017 őszi félévre felvettek teendői a beiratkozásig:

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lak­hely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni. Kérem, azonnal tegyen lépéseket ennek érdekében!

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját.

 • Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kér­vényűrlapon.
 • A többieknek („új” hallgatóknak): a Tanulmányi Tájékoztatóban található kezelési utasítás, az emailben kiküldött, illetve a felvételi határo­zatban is szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban, pl. aki 1999. ja­nuár 1-jén született, an­nál: 19990101) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.)
 • Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükség esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hi­vatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Az adatainak ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban (a sorrend fontos!):

 • Be kell jelentkeznie a 2016/17/1 félévre. (A félévek elején az ún. regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybe­függően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.)
 • A bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 10. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a beiratkozási la­pot.  (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés  >> Beiratkozás/Bejelentkezési kérelmek >> félév: 2016/17/1 >> a sor végén „+” jel >> Beiratkozási kérelem megtekintése >> Nyomtatási templatek >> Beiratkozási lap >> Nyomtatás)
 • Ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 10. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a képzési szerződést.  (A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok „Képzési szerződés…”  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás)

Kérem, hogy az ellenőrzést, a bejelentkezést, az adatbevitelt és a kinyom­tatást legkésőbb 2016. augusztus 28. (vasárnap) éjfélig végezze el.


A beiratkozás

helyét és időpontját a hír végén lévő táblázat tartalmazza. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2016/2017-es tanév elején be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyinté­zés” menü­nél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanul­mányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallga­tót terhelik.

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott
  • beiratkozási lapot;
  • ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a képzési szerződést is;
 • a felvételi döntésről kapott határozatot;
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél) és lakcímkártyájának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát;
 • kék színű tollat.

Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:

 • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolatát;
 • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát (középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy – mester képzésnél – felsőfokú ok­levél, nyelvvizsga bizonyítványok);
 • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát;

Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelent­kezés a félévre, a tan­tárgyfelvétel stb.)


A beiratkozások ideje és helye (térkép <<itt>>):

 • az alap- és osztatlan képzéseken:

 

kar

szak

nap

időpont

épület

terem

ÉMK

valamennyi

2016.08.30

14:00

St

Nagy

ÉPK

valamennyi

2016.08.29

14:00

St

Nagy

GPK

valamennyi nem gépészmérnöki

2016.08.31

10:15

Q

II.

GPK

gépészmérnöki

2016.08.31

10:15

Q

I.

GTK

kommunikáció és médiatudomány, műszaki menedzser, műszaki szakoktató

2016.09.01

14:30

E Q

IB. I.

GTK

gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel

2016.09.01

14:30

Q

II.

KJK

valamennyi

2016.08.29

9:00

K

F51

TTK

valamennyi

2016.08.29

14:00

St

Nagy

VBK

valamennyi

2016.08.30

13:00

K

F51

VIK

villamosmérnöki, a születési dátum napja páratlan

2016.08.29

9:00

Q

I.

VIK

villamosmérnöki, a születési dátum napja páros

2016.08.29

9:00

Q

II.

VIK

mérnökinformatikus, a születési
dátum napja páratlan

2016.08.29

14:00

Q

I.

VIK

mérnökinformatikus, a születési
dátum napja páros

2016.08.29

14:00

Q

II. • a mester képzéseken:

 

 

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar

szak

nap

időpont

épület

terem

nap

időpont

épület

terem

ÉMK

valamennyi

*

 

 

 

2016.08.31

14:00

St

Nagy

ÉPK

valamennyi

*

 

 

 

2016.08.31

14:00

St

Nagy

GPK

valamennyi

2016.08.31

13:00

St

Nagy

2016.08.31

14:00

St

Nagy

GTK

valamennyi szak, kivéve: számvitel, MBA, marketing

2016.08.30

11:00

Q

II.

2016.08.30

14:00

Q

I.

KJK

valamennyi

*

 

 

 

2016.09.01

14:00

St

Nagy

TTK

valamennyi

*

 

 

 

2016.09.01

14:00

St

Nagy

VBK

valamennyi

2016.09.01

13:00

St

Nagy

2016.09.01

14:00

St

Nagy

VIK

egészségügyi mérnöki

2016.08.31

12:00

QB

F13

2016.08.31

14:00

Q

I.

VIK

valamennyi szak

2016.08.31

13:00

Q

I.

 

* A dékáni hivatal közvetlenül értesíti a kari tájékoztató időpontjáról és helyéről

« Vissza