1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

KTH hallgatói hírlevél 2017/18/2 félévzárásról 1.

2018. május 14. hétfő

Kedves Hallgató!

A 2018. február 1-jétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME TVSZ) rendelkezése alapján a 2017/18/2 félévtől legkorábban a szorgalmi időszak utolsó hetének második munkanapján 18 órától lehet a vizsga és szigorlati alkalmakra jelentkezni (117. § (10)), így a 2017/18/2 félévben 2018. május 15-én 18 órától indul a vizsgajelentkezés és a vizsgaidőszak végéig – 2018. június 25-ig – tart.


A vizsgajelentkezésről és a vizsgaidőszakról, valamint a vizsgaidőszakot megelőző pótlási időszakról, továbbá a vizsgaidőszakon kívüli (ún. halasztott) vizsgákról részletesen olvashat hírlevelünkben. Ha a hírlevél elolvasása után kérdése merül fel, forduljon bizalommal hozzánk elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben:
info@kth.bme.hu, vagy a KTH nyitvatartási idejében (http://www.kth.bme.hu/) személyesen, vagy a 463-4242 telefonszámon).


1. A pótlási időszakról:

1.1. Késedelmes feladatleadás:

1.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, ismétlése:

2. A vizsgajelentkezésről:

2.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

2.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

2.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

2.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

2.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

3. A vizsgaidőszakról:

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

3.2. Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása:

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

3.4. Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

4. Vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsga:

5. Aktuális Neptun kérvények:

6. Egyéb információk:

 
1. A pótlási időszakról:

az időszak: 2018. május 22. – 28.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására vagy ismétlésére a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.


Az időszakot érintő (részben) új fogalmak (ismétlés – javítás – pótlás) a BME TVSZ alapján:

ismétlés

javítás

pótlás

a korábban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen javító, vagy a sikeresen teljesített tanulmányi teljesítményértékelésnek a jobb eredmény elérése érdekében történő újbóli alkalommal történő teljesítési kísérlete;

a hallgatónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes tanulmányi teljesítményértékelés első vagy újbóli teljesítési kísérlete;

a hallgatónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes tanulmányi teljesítményértékelés folyta-tása, vagy a hallgató szempontjából első alkalommal történő teljesítési kísérlete;


1.1. Késedelmes feladatleadás:


Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetővé teszi, az otthon készített feladat, terv, hallgatói mű stb. a tantárgykövetelményben előírt határidő után késedelmesen beadható a pótlási időszak végéig. Az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani. A késedel-mes leadás ténye a feladat értékelésekor legfeljebb a feladat értékének (pontszámának) húsz százalékáig figyelembe vehető. A késedelmes feladatleadásért 2500 Ft összegű különeljárási díj fizetendő. A különeljárási díjat a Tanszék adatszolgáltatása alapján a Dékáni Hivatal írja ki. A kirovandó különeljárási díjról már előre tájékozódhat, mivel a Tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A feladat valamennyi tantárgynál Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) néven került rögzítésre. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor kerül sor, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 2500 Ft különeljárási díj lesz fizetendő. A befizetési határidő a kirovást követő 15 nap. Amennyiben a Tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a Tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 napon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni. A kérvény a Pénzügyek/Befizetés felületen adható be az aktív státuszú tétel sorára állva és a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót választva.


[vissza]

1.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, ismétlése:

A szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések egyszeri, díjmentes javítására, ismétlésére vagy pótlására minden, a kurzust felvett hallgató jogosult, ha a tantárgykövetelményben, illetve a BME TVSZ-ben előírt jelenléti, részvételi követelményeket teljesítette.

A szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelést szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett a hallgató második alkalommal ismételheti, illetve javíthatja, amennyiben a tantárgykövetelmény erre kifejezett lehetőséget biztosít. Az összegző teljesítményértékelések második ismétlési vagy javítási lehetőségével akkor élhet a hallgató, ha a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási, ismétlési vagy javítási lehetőségén részt vett.

A Tanszék abban az esetben köteles a második ismétlési, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírás bejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.

A Tanszék a második ismétlési/javítási lehetőséget a Neptunban ún. „Díjköteles pótlás” típusú vizsgaalkalomként írja ki, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen jelentkezhet.

A második ismétlési/javítási lehetőség díjköteles. Amennyiben a hallgató él vele, 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie. A fizetendő különeljárási díj a KTH által várhatóan a pótlási időszakot követően kerül kiírásra 15 napos fizetési határidővel.

Mivel a fizetési határidő a vizsgaidőszakra fog esni és tartozás esetén nem tud vizsgára jelentkezni, ill. a vizsgarendjét sem tudja módosítani, ezért amennyiben díjköteles pótlás típusú vizsgán vesz részt, javasoljuk, előre gondoskodjék a fizetendő különeljárási díj gyűjtőszámlára utalásáról.

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben a második ismétlési, ill. javítási lehetőségen mégsem vesz részt, szíveskedjék a pótlási alkalomról a Neptunban lejelentkezni. Ha nem jelentkezik le, kiírásra kerül a különeljárási díj, ami csak a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvény benyújtása által és a tanszékkel történt egyeztetést követően lesz törölhető.


[vissza]
2. A vizsgajelentkezésről:

az időszak: 2018. május 15. 18 órától – 2018. június 25. éjfélig

2.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

A Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felülete szolgál a vizsgára/szigorlatra való jelentkezésre. A 2017/18/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva jelennek meg a meghirdetett vizsgaalkalmak. A megfelelő vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva tehető meg a jelentkezés. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.

Az adott tantárgyból – amennyiben van – korábbi és a jelenlegi félévben elért valamennyi eredménye egyben megtekinthető, ha a vizsga sorában a tantárgy előtti + ikonra kattint.

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.


[vissza]

2.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.


[vissza]

2.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.

2.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.

Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2017/18/2 félévben a 2014/15/2 félévben, vagy azután megszerzett aláírások érvényesek. A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 114. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tantárgykövetelmény az érvényesség tekintetében a fentiektől eltérően rendelkezzen. A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.

Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.


[vissza]

2.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét. Vizsgajelentkezés hiányában a tanszék nem fogja tudni beírni az eredményt a Neptunba.[vissza]
3. A vizsgaidőszakról:

az időszak: 2018. május 29. – 2018. június 25.

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon 3 napos befizetési határidővel.

A Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat eleve javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók.

Megfelelően indokolt kérés esetén a javítóvizsga, ill. az ismételt javítóvizsga más oktató vagy bizottság előtt tehető le. A kérelmet a tantárgyat oktató tanszék vezetőjéhez, ha a tanszékvezető is érintett a vizsgáztatásban, akkor a dékánhoz lehet benyújtani legkésőbb a vizsga kezdete előtt 3 munkanappal.

A hallgató kérése alapján az adott vizsgaidőszakban ismétlő javítóvizsgának minősülő vizsgát (3. vizsgát) legalább kéttagú bizottság előtt kell letenni. Írásbeli (rész)vizsga esetén a bizottság előtt tett vizsga alatt az írásbeli dolgozat legalább két vizsgáztató által, egymástól függetlenül végzett értékelését kell érteni. A (rész)vizsga eredményét a bizottság állapítja meg.


[vissza]

3.2. Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása:

A vizsga előtt az oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát, ami bármely, személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolható.

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, tudása nem értékelhető és a tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. Amennyiben a tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.

A kérvény az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2018.05.29. 06:00

2018.07.03. 23:59


Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. A különeljárási díjat a KTH fogja kiírni 15 napos befizetési határidővel.


[vissza]

3.4. Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6. elégtelent követően újabb vizsgán esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsájtás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.


[vissza]

4. Vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsga:

A hallgató a 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára Neptun kérvényen benyújtott kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően – legkésőbb a következő félév kezdetéig – tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon. (A tanszék által beállított egyedi vizsgajelentkezési időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.)

A kérvény az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2018.06.18. 06:00

2018.06.27. 23:59

 


[vissza]
5. Aktuális Neptun kérvények:
 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2018.04.16. 06:00

2018.08.31. 23:59

A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont, javasolt a kérelmet a vizsgaidőszak végéig benyújtani, hogy a következő félév időben előkészíthető legyen.

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni. A vizsga napjáról előzetesen a www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 7. számú, Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak c. (https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_7sz_tablazat.pdf) táblázatából tájékozódhat.

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/ön-költséges pénzügyi státuszba

2018.05.21. 06:00

2018.07.31. 23:59

 

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)

2018.05.28. 06:00

2018.06.25. 23:59

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. 2016 szeptembere előtti képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2018.05.21. 06:00

2018.08.17. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2018.05.21. 06:00

2018.08.31. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2018.05.21. 06:00

2018.08.31. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2018.03.19. 06:00

2018.06.25. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

 


[vissza]
6. Egyéb információk:

 • jegybeírások nyomon követése:


A tanszékek 2018. június 27-én éjfélig jegyezhetik be a 2017/18/2 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a tantárgyat oktató tanszék adminisztrátorát megkeresni.

 • a teljesített tantárgyakat igazoló dokumentum (leckekönyv másolat) kérése magyar és angol nyelven:


A dokumentum ügyfélfogadási időben ingyenesen kérhető a KTH-ban az ügyfélhívó terminálon „Igazolás kérése a tanulmányi eredményekről” menüpontot választva. A dokumentumot helyben elkészítik és átvehető.


[vissza]

 • A következő félévre bejelentkezéssel és az előzetes tantárgyfelvétellel kapcsolatban a júniusban megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

Eredményes vizsgaidőszakot és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

 

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2018. május 22. kedd   ·   2017/2018/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél a hallgatóknak a 201213/2 félév kezdéséről

Kedves Hallgató!

 2013. február 4-én kezdődik a 2012/13/2 félév regisztrációs időszaka. Adminisztrációs teendőinek áttekintésében hírlevelünkkel szeretnénk segíteni. A legfontosabb időszakokat, határidőket és a félév kezdetén aktuális kérvények érvényességét a hírlevél elején elhelyezett eseménynaptárban foglaltuk össze. Kérjük, szíveskedjék hírlevelünket átolvasni, felmerülő esetleges kérdéseit a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben feltenni.

2012/13/2 félév kezdetét érintő időszakok, határidők:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

regisztrációs hét

2013. február 4.

2013. február 8.

végleges tantárgyfelvételi időszak

2013. február 4. 16 óra

2013. február 10. 23:59 óra

bejelentkezési időszak (aktív/passzív státusz beállítása)

2013. február 4. 16 óra

2013. február 10. 23:59 óra

első tanítási nap

2013. február 11.

2013. február 11.


A legfontosabb időszakok a hallgatói Neptun web Információ/Időszakok felületén is nyomon követhetőek a félév kiválasztását követően a Listázás gombra kattintva.

A 2012/13/2 félév kezdetén aktuális kérvények érvényessége:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége (=beadási határidő)

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2013.01.24. 12:00

2013.02.10. 23:59

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2013.01.14.

2013.02.10. 23:59

003 Költségtérítés csökkentéskérelem (aláírás esetén)

folytonosan beadható, javasolt az 1. oktatási hét végéig beadni, mert 2013.02.17-ét követően 1200 Ft összegű szolgáltatási díj megfizetése esetén adható be

010 Költségtérítés csökkentés kérelem személyes okokból

2013.01.25. 06:00

Karonként eltérő határidő, megtekinthető a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén a kérvény során állva az érvényesség vége mezőben

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

folyamatosan nyitva van

2013.02.10. 23:59, szociális és egészségügyi indokok esetén az indok felmerülésekor

018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából)

2013.02.11. 06:00

2013.02.18. 23:59

019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából)

2013.02.11. 06:00

2013.02.18. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak, ill. aláírás esetén

2012.12.01. 06:00

2013.02.08. 23:59

 


Hírlevelünk további részében a bejelentkezést, a tantárgyfelvételt, és az egyéb adminisztrációt érintő teendőkről, szabályzati előírásokról olvashat részletesen:

1.            A regisztrációs hét végéig elvégzendők:

2012/13/1 félévi eredmények ellenőrzése:

 • 2013. január 22-én a Neptun belépési felületén és a KTH honlap hirdetményei között elhelyezett előzetes tantárgyfelvételről szóló hírlevelünkben már felhívtuk figyelmét előző félévi eredményei bejegyzésének nyomon követésére. Amennyiben a jegyek között továbbra is eltérés van, az eltérés kivizsgálását a 006 Jegyeltérés bejelentése elektronikus kérvényen kezdeményezheti.
 • Az eltéréseket a második oktatási hét végéig lehet díj fizetése nélkül bejelenteni. Az ösztöndíjak szempontjából jogvesztő határidő a harmadik kifizetéstől számított 15. munkanap.

E-mail, egyéb adatok ellenőrzése:

 • A BME TVSZ előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük, a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként és alapértelmezettként való rögzítését, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.
 • Célszerű a félév elején – amennyiben azt az előző hírlevelünk alapján még nem tette meg – valamennyi személyes adatát áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem elektronikus kérvényen.

Bejelentkezés, tartozás ellenőrzése:

 • A BME TVSZ 7. § (1) és a Tanulmányi ügyrend 5.1. szakasza alapján a hallgató – a hallgatói információs rendszeren keresztül – köteles a regisztrációs hét végéig minden félévre vonatkozóan bejelenteni, hogy aktív vagy passzív kíván lenni az adott félévben.

Bejelentkezési kötelezettségének a hallgatói Neptun web Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés felületén tehet eleget az adott félév kiválasztását követően a Lehetőségek opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat-félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva. Amennyiben a bejelentkezés sikeres volt, a Neptun visszaigazoló üzenetet küld a bejelentkezés megtörténtéről. Ha több képzése van, valamennyi képzésén el kell végeznie a bejelentkezést. Képzést váltani a Kijelentkezés gombbal azonos sorban, a bal felső sarokban elhelyezett Képzés gombra kattintva tud.

 • Az aktív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű (nem kollégiumi) tartozása. A passzív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előzetesen felvett tantárgyait törölje. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív félévre történő bejelentkezés mellett lejárt határidejű tartozás esetén a hallgató nem vehet fel tantárgyat, nem jelentkezhet kurzusra. A NEPTUN hallgatói web felületén az aktív státuszú tételeket úgy kérdezheti le, ha a Pénzügyek/Befizetés menüponton a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Ha a Befizetés, illetve Visszafizetés fülön megjelennek tételek, és a Határidő oszlopban a dátum már lejárt, valamint az aktív tétel nem kollégiumi jellegű befizetés, akkor a program csak passzív státusszal engedi bejelentkezni a következő félévre.
 • A be nem jelentkezett hallgatót a regisztrációs hetet követő hét végéig az adatkezelő jelentkezteti be a TVSZ-ben előírtak szerint. Amennyiben a hallgató vett fel kurzust és nincs a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozása, a KTH aktív félévre jelentkezteti be, feltételezve, hogy nem mulasztotta el egymás után harmadszor a bejelentkezést. A be nem jelentkezett hallgató féléve passzív.
 • A bejelentkezést elmulasztó hallgatót a KTH a jelen tájékoztatóban értesíti a bejelentkezés elmulasztásának jogkövetkezményéről. A BME akkor szünteti meg egyoldalú jognyilatkozattal a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató egymást követő harmadik alkalommal mulasztja el bejelentkezési kötelezettségét.
 • A BME TVSZ 3. § (4) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, és a passzív félévek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét (félévekben felfelé kerekítve). Ettől eltérni csak a 036B elektronikus kérvény alapján dékáni engedéllyel lehet.


Tantárgyfelvétel
:

2012/13/2 félévi kurzuskínálat:

 • A Tanszékek a regisztrációs hét első napján, 2013. február 4-én 10 és 16 óra között döntenek a végleges kurzuskínálatról. 16 óra után már valamennyi kurzusnak, amelyet tanórák megtartásával hirdet meg a tanszék, órarendi információval kell rendelkeznie. 16 óra után a tanszék már csak maximális létszámot emelhet, illetve új kurzust hozhat létre. Ha a kurzus nem indul, a tanszéki adminisztrátor törli a kurzusra jelentkezett hallgatókat, valamint Neptunon küldött üzenetben és e-mailben értesíti őket a törlésről.
 • Az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) számú Rektori Utasítás (a továbbiakban: Tanulmányi ügyrend) értelmében, ha február 4-én 16 órakor egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, akkor a tanszék dönthet a kurzus törléséről, vagy későbbre halaszthatja a döntést. Ha törli a kurzust, a hallgatói jelentkezéseket is törli, és erről a hallgatóknak üzenetet kell küldjön. Amennyiben a kurzus indításáról később hoz döntést, a kurzusról a lejelentkezést akkortól letilthatja.
 • A 0 kredites nyelvi tantárgyakra vonatkozó szigorúbb szabályokra már előző hírlevelünkben is felhívtuk figyelmét. A részletes szabályokról a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól szóló 17/2009. (08.29.) Rektori Utasításban tájékozódhat a www.nyi.bme.hu honlapon.


Tantárgyfelvétel véglegesítése
:

 • A végleges tantárgyfelvételi időszakban a hallgató köteles ellenőrizni, hogy az előzetes tantárgyfelvétele módosult-e, valamint véglegesíteni felveendő tantárgyait. Az esetleges utólagos tantárgyfelvételi kérvények beadása során nem hivatkozhat a hallgató arra, hogy nem volt internet közelében.
 • Amennyiben adott tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun tanulmányi rendszer mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt elektronikus kérvényen jelezheti a regisztrációs hét végéig. A tantárgyak előkövetelményét a Neptun web Tárgyfelvétel felületén a tantárgy kiválasztása után a Lehetőségek opción belül a Tárgy adatok felületen Alapadatok fülön a Végső követelmény mezőben tekintheti meg.
 • Amennyiben a kurzus létszáma betelt, és emiatt nem tud az adott kurzusra jelentkezni, a létszám emelése miatt kérjük, szíveskedjék a tantárgyat meghirdető Tanszéket megkeresni. A kurzus cseréjére is a Tanszék jogosult.
 • Bizonyos kurzusokhoz a tanszékek, dékáni hivatalok előkövetelményt állítottak be. Ezek általában szakokra, évfolyamokra korlátozzák a kurzus felvehetőségét. Az ilyen előkövetelményekkel kapcsolatban a tanszékek/dékáni hivatalok tudnak tájékoztatást adni.
 • Amennyiben a Neptun technikai problémája (tehát nem kurzus limit probléma, vagy fennálló tartozás stb.) miatt akadályozott a tantárgyfelvételben, problémáját a regisztrációs héten 2013. február 8-án, pénteken, éjfélig a neptun@bme.hu címre elküldött üzenetben jelezheti.
 • Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásának érvényessége: ha a hallgató az aláírást 2007. szeptember 1-jét követően szerezte meg, a megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. Kérjük, a vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizze aláírásának érvényességét.

Költségtérítés/Önköltség 1. részletének befizetése:

 • Azoknak a költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak, akiknek a költségtérítést/önköltséget két részletben kell fizetniük, a költségtérítés/önköltség első részlete már kiírásra került. Az első részlet befizetése feltétele az aktív félévre való bejelentkezésnek. A költségtérítés/önköltség 1. részletfizetési határidejének módosítása a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen kérvény beadásával kérelmezhető. Akiknél a Kar a képzés és kezdési évtől függően megadott 1. részletet, de valamely ok miatt ez nem került kiírásra, azoknál a kreditenként kiírandó 2. részlet fogja tartalmazni a teljes költségtérítés/önköltség összegét.

 


2.           
A regisztrációs hét utáni fontos határidők, teendők:

Utólagos tantárgyfelvétel/tantárgyleadás:

 • Utólagos tantárgyfelvételre és leadásra vonatkozó indokolt kérelmeket a 2012/13/2 félévben 2013. február 18-án 23.59-ig lehet beadni a Neptun tanulmányi rendszerben elérhető 018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából) és a 019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából) elektronikus kérvényeken. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori Utasítás alapján a saját hibából beadott utólagos tantárgyfelvétel/tantárgytörlés szolgáltatási díja tantárgyanként 1200 Ft. Amennyiben a hallgató a kérelmet nem saját hibából adja be és a Kari Tanulmányi Bizottság a kérést saját hibából beadottnak minősíti, illetőleg a hallgató ennek ellenére kéri az utólagos tantárgyfelvételt, a szolgáltatási díj mértéke 2400 Ft.

Költségtérítés/önköltség csökkentése:

 • Költségtérítés/önköltség csökkentése a 003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén), a 009 Költségtérítés csökkentés kérelem (GYES, GYED stb. alapján) és 010 Költségtérítés csökkentés kérelem (egyéb indok alapján) kérvényeken kérhető. A kérvények az első oktatási hét végéig küldhetők el díjmentesen, az első oktatási hetet követően a kérvény 1200 Ft díjfizetési kötelezettség mellett adható be. A 010. számú kérvény esetében a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet a kérvény beadási határidejének módosításáról. Kérjük, a kérvény leadása kapcsán a kérvény érvényesség vége mezőben szereplő dátumot szíveskedjék figyelemmel kísérni.

Hallgatói jogviszony igazolás:

 • A 2012/13/2 félévről hallgatói jogviszony igazolás a regisztrációs héten történő bejelentkezést követően az első oktatási hét első napjától kérhető ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információnál, amennyiben a Neptunban bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Aki nem jelentkezett be, az csak napokkal később, a manuális státuszállítást követően kaphat igazolást.
 • A 2012/13/1 félévről hallgatói jogviszony igazolás a 2012/13/2 félévre történő bejelentkezés elvégzéséig kérhető az R. ép. aulájában az információnál. A bejelentkezést követően az előző félévről a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése kérvény elküldésével igényelhető hallgatói jogviszony igazolás.


Diákigazolvány
:

A 2012/13/1 félévi matricák 2013. március 31-ig érvényesek. A 2012/13/2 félévre történő érvényesítés kezdetéről honlapunkon fogjuk tájékoztatni. A diákigazolvány megrendelést, az ideiglenes igazolványt helyettesítő igazolás átvételét, a diákigazolvány érvényesítést érintő információkat folyamatosan frissítjük a KTH honlapján.


Elektronikus kérvények
:

 • Az ügyintézéshez használható adott időszakban rendelkezésre álló kérvények a hallgatói Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén érhetők el. Az elektronikus űrlap kitöltését követően a kérvény a Kérvény elküldése gombra kattintva küldhető el. A kérvény elküldésének sikerességét és pontos kitöltöttségét a Leadott kérvények fülön tudja ellenőrizni. A kérvények érvényességének idejét az egyetemi szabályzatok alapján állítja be a KTH. Az éppen beadható kérvények érvényességének kezdete és az érvényesség vége (=beadási határidő) a Kitölthető kérvények felületen tekinthető meg.
 • Az elküldött kérvényhez a kérvény elküldését követően elektronikusan melléklet csatolható a Leadott kérvények fülön a kérvény sorára állva a Lehetőségek opción belül a Kérvénymelléklet opciót választva. A kérvényhez annak elküldését követően általában 48 órán belül elektronikus mellékletet lehet csatolni. A csatolható mellékletek típusa és maximális mérete: .pdf(300K) .doc(300K) .xls(300K) .jpg(500K) .tif(500K).


Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem
:

Adott félévre kedvezményes tanulmányi rend a 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elektronikus kérvényen kérelmezhető (a szociális és egészségügyi indokok kivételével) a félév első hetének végéig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot bocsát ki, ami a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában vehető át a kérvény döntésében közöltek szerint. Az engedéllyel a hallgatónak fel kell keresnie a tantárgy(ak) oktatóját, és egyeztetnie kell a tantárgy teljesítésének módjáról.


Egyebek
:

 • 2013.01.28-tól érvényes az „1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás
  a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról”, amelynek az 1. § (1) g.) pontja előírja, hogy a 2012.09.01, vagy ezt követően hallgatói jogviszonyt létesítettek esetében egy nem teljesített tantárgy ismételt felvétele után 1800,-Ft/kredit különeljárási díjat kell kiróni.
 • Ugyenezen utasítás a különeljárási díjak mértékét emeli, az eddigi 1200,- Ft-os díjakat 1800,- Ft-ra, a 3000,- Ft-os díjakat 4500,- Ft-ra.
 • Emlékeztetőül: A Szenátus 2012. június 25-i ülésén módosított TVSZ 3. § (6) e.) bekezdése szerint a BME megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri a hatot. Ez az előírás a szigorlatokra is vonatkozik. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően beiratkozott hallgatók esetében a vizsgák (szigorlatok) számát a 2012/13/1 félévtől számolják.
 • A BME Térítési és Juttatási Szabályzata is módosult január 28-án. A módosított szabályzat elérhető honlapunk Szabályzatok felületéről.


Sikeres félévkezdést kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza